Pieniądze z rezerwy demograficznej uzupełnią FUS

W dniu 22 sierpnia ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru...

23.08.2012

Zmiany w funkcjonowaniu administracji rządowej

W dniu 8 sierpnia 2012 r. opublikowana została ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg zmian w przepisach...

22.08.2012

Lokalne komitety poinformują o inwestycjach jądrowych

Z dniem 11 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy...

20.08.2012

UE porządkuje rynek instrumentów pochodnych

Bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty obrót derywatywami przewiduje nowe unijne rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów...

14.08.2012

Od 15 sierpnia wojewoda decyduje o obywatelstwie

Uprawnieni do uznania przez wojewodę za obywatela polskiego będą wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce od trzech lat legalnie, a nie jak do tej pory od pięciu tylko cudzoziemcy o nieokreślonym...

12.08.2012

Koszt adwokata zwróci Skarb Państwa

W przypadku umorzenia postępowania karnego z powodów powstałych w jego toku - na przykład z powodu śmierci oskarżonego - sąd będzie mógł orzec od Skarbu Państwa zwrot kosztów ustanowienia jednego...

06.08.2012

Zbiórki pieniędzy bez zezwoleń

Minister Administracji i Cywfryzacji Michał Boni przedstawił organizacjom pozarządowym propozycję założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych w oparciu o 10 punktów wypracowanych w wyniku...

02.08.2012

Łatwiejsza odbudowa po zniszczeniach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych...

31.07.2012

SKOK już pod państwowym nadzorem KNF

Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zapewnienia stabilności finansowej kas, prawidłowości ich działania i zwiększeniu bezpieczeństwa ekonomicznego...

30.07.2012

Korespondencja do Strasburga bez cenzury

Od 27 lipca br. obowiązuje ustawa o ratyfikacji porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gwarantującego m.in. prawo...

27.07.2012