TK: Stronnicy Przyłębskiej apelują do oponentów o współpracę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Julia Przyłębska i siedmioro innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje do sześciu innych sędziów o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego TK, w tym o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału. To jest konieczne dla zajęcia się przez Trybunał skierowaną do niego przez prezydenta ustawą o Sądzie Najwyższym.

27.04.2023

SN: Nagana dla prokuratora w stanie spoczynku za arogancję i nadmierną szybkość

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przekroczenie prędkości o 26 km/h przez prokuratora - to wykroczenie, a nie przewinienie dyscyplinarne. Choć kara wymierzona jest karą dyscyplinarną, gdyż każde wykroczenie uchybia godności sprawowanego urzędu prokuratorskiego – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator współpracuje na co dzień z policjantami, więc te relacje powinny i w życiu prywatnym być poprawne.

27.04.2023

Kancelaria odszkodowawcza zawiesza działalność - sytuacja klientów zależy od umowy

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Kancelaria CERTO proponująca program "Ulga od długu" poinformowała o zawieszeniu działalności oraz że umowy zostaną wypowiedziane co spowoduje, że wpłaty, po potrąceniu należnego kancelarii wynagrodzenia za dotychczasowe usługi, będą zwrócone lub rozliczone. Sytuacja poszczególnych klientów może się jednak od siebie różnić.

27.04.2023

Zmiany w prawie karnym - mniej pozwów, więcej zawiadomień o przestępstwie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jedną z konsekwencji zmian dokonanych w ubiegłym roku w kodeksie karnym, jest wprowadzenie karalności uchylania się od wykonania środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki, orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

27.04.2023

Pediatra mówi o epidemii medialnej - SN uchyla wyrok lekarski

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Obrońca obwinionej został usunięty z sali rozpraw, bo nie chciał założyć maseczki. Naruszyło to prawo do obrony lekarki pediatry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 25 kwietnia uchyliła wyrok sądu lekarskiego w sprawie jego klientki, nakazując mu zbadać, czy lekarka kwestionowała istnienie epidemii w ogóle, czy tylko epidemii wykreowanej w mediach na Ukrainie.

26.04.2023

Uchylanie się od naprawienia szkody będzie drogo kosztować - nawet 5 lat więzienia

Wymiar sprawiedliwości

Od października będzie obowiązywać nowy typ przestępstwa, polegający na uchylaniu się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, środka kompensacyjnego. Chodzi o obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo nawiązki. Grozić ma za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

26.04.2023

Zmiany w postępowaniu cywilnym - wysłuchanie przed zabezpieczeniem w sprawach własności intelektualnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po zmianach w procedurze cywilnej, udzielenie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej wymagać będzie wysłuchania obowiązanego, który będzie mógł podjąć się obrony odpowiednio wcześnie. Niewątpliwie zwiększy to równowagę pomiędzy stronami postępowania, zapewniając obowiązanym możliwość zablokowania udzielenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zawierającego obciążające nakazy lub zakazy.

26.04.2023

Sąd: Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną nie tylko na etacie

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w precedensowym wyroku wskazał, że TVP nie przedłużając współpracy z dziennikarzem dopuściła się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Orzeczenie jest spójne z wyrokiem TSUE, który w styczniu 2023 r. wskazał, że ochrona przed dyskryminacją przysługuje niezależnie od podstawy zatrudnienia.

25.04.2023

SN: Dłużnik wykreślony z KRS, wierzyciel może jednak pozwać Skarb Państwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Uwzględniając powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd zastrzega pozwanemu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności z nabytego mienia – taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

25.04.2023

Sędzia nakłada grzywnę na przewoniczącą KRS, szefowa KRS skarży się na niego do ministra

Wymiar sprawiedliwości

Pod koniec lutego Sąd Rejonowy w Gliwicach nałożył na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa grzywnę w wysokości 2 tys. zł. Powodem miało być nieudzielenie odpowiedzi na żądanie sądu. Teraz szefowa Rady skierowała skargę na prezesa sądu do Ministra Sprawiedliwości, zawiadomiono też prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień przez sędziego z motywacji... politycznych.

24.04.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

SN: Wynagrodzenie likwidatora można zaskarżyć do sądu drugiej instancji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że jest w przepisach luka. I należy ją wypełnić w drodze zastosowania analogii przez odwołanie się do Prawa upadłościowego.

24.04.2023

Krople drążą skałę - po wyrokach TK bliżej do wyższych "urzędówek"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny w ostatnim tygodniu dwukrotnie wypowiadał się w sprawie wysokości "urzędówek" - tym razem w związku ze skargami radców prawnych. Jego orzecznictwo jest jednak w tym zakresie ugruntowane, podobnie jak w grudniu ubiegłego roku w przypadku adwokatów także teraz stwierdził, że dotyczące ich przepisy są niezgodne z Konstytucją. MS zapowiada zmiany.

22.04.2023

Pieniądze za niesłuszny pobyt w więzieniu opłacone upokorzeniem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak wycenić pobyt w piekle? – pytają retorycznie niewinne osoby, które trafiły do więzienia. Otrzymują pieniądze za błąd wymiaru sprawiedliwości, ale kosztem ogromnego upokorzenia. Państwo polskie nie jest zbyt szybkie i skore do przyznawania zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawianie wolności. A prokuratorzy twierdzą że zadośćuczynienie powinno być godną kompensatą, a nie bezpodstawnym wzbogaceniem.

22.04.2023

SN: Mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która była emerytką

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy – taką uchwał podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Opolu. To oznacza, że mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku i niezdolności do pracy.

22.04.2023

Sędzia Justyna Koska-Janusz ostatecznie wygrała proces z ministrem sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostatecznie przegrał proces o naruszenie dóbr osobistych z sędzią Justyną Koską-Janusz. W piątek Sąd Najwyższy oddalił kasację szefa resortu sprawiedliwości. Oznacza to, że minister Ziobro musi przeprosić warszawską sędzię za oświadczenie, jakoby miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy.

21.04.2023

TSUE obniża do 0,5 mln euro karę za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Kwota dziennej okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia mającego polegać na zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została obniżona z miliona na 500 tysięcy euro - zdecydował w ogłoszonym w piątek postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie TSUE ma wydać 5 czerwca 2023 r.

21.04.2023

KRS: Sędziowie z Iustitii działają politycznie, więc naruszają Konstytucję

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa wzywa sędziów, członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia by zdystansowali się od zachowań jego kierownictwa. Chodzi o niedawne XXIX Zebranie Delegatów Iustitii, podczas którego - w ocenie Rady - naruszany był art. 178 Konstytucji, zgodnie z którym sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

21.04.2023

SN: Oczekiwanie na zmiany legislacyjne w dyscyplinarkach to nie przeszkoda w rozpoznawaniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie postępowania" mogą być również inne przyczyny niż niemożność ujęcia oskarżonego lub jego choroba. Ale nie jest to oczekiwanie obwinionego na zmiany legislacyjne w systemie odpowiedzialności prokuratorów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, uznając zażalenie prokuratora Krzysztofa Parchimowicza za niezasadne.

21.04.2023

Komornik albo będzie skuteczny, albo dostanie po kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zachęcić wierzycieli do korzystania z zabezpieczenia roszczeń w drodze egzekucji, wprowadziło więc stałą opłatę - 300 zł od takiego wniosku. Potem komornik może otrzymać od wierzyciela 10 proc. wartości mienia objętego zabezpieczeniem, ale pod warunkiem, że jego działania będą skuteczne. Resort uważa, że zmotywuje to komorników, a ci, że pogrąży ich finansowo.

21.04.2023