Poprawki Senatu mają w większości charakter doprecyzowujący. Jedna z niewielu poprawek merytorycznych zakłada, że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy, a nie jak chciał Sejm, od 30 kwietnia br., prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. energii, dokona rezerwacji częstotliwości związanej z ewentualną awarią sieci.

"Senat stanął na stanowisku, że przepisy dotyczące dokonania uzgodnień pomiędzy Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a ministrem właściwym do spraw energii, w zakresie rezerwacji częstotliwości na rzecz zmniejszenia czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii sieci dystrybucyjnych i lepszej koordynacji prac naprawczych, powinny wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy. Jednocześnie w wymienionych powyżej poprawkach Izba przesądziła, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, dokona rezerwacji tych częstotliwości w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy" - głosi uzasadnienie Senatu do tej poprawki.

Jeden z celów przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku - prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w dodatkowe, skuteczne narzędzia. Ustawa ma też usprawnić system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe.

Ponadto wprowadzane zmiany mają poprawić funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzować przepisy, odnoszące się do funkcjonujących na tym rynku podmiotów.

Zmiany dotyczą usług tzw. Premium Rate czyli drogich, dodatkowo płatnych sms-ów. Ustawa wprowadza tu dodatkowe progi kwotowe i możliwość całkowitej blokady tego rodzaju usług.

Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi sms-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie, jak mówili w toku prac przedstawiciele resortu cyfryzacji, jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Tymczasem, zgodnie z ustawą, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł.

Przekroczenie progu będzie wywoływać konieczność poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadę połączeń na numery premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta. Ustawa wprowadza także "całkowity zakaz usług Premium Rate niewpisanych do rejestru usług, prowadzonego przez prezesa UKE".

Podmiot prowadzący dodatkowe świadczenie będzie musiał też podać więcej informacji o sobie i umożliwić abonentowi efektywny kontakt. Ponadto abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru zamawianej usługi – np. cyklicznej, powtarzalnej usługi sms premium.

Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać firmie telekomunikacyjnej zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi premium, zaprzestanie świadczenia usługi, a usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) - usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług premium. Wprowadzone będą też kary za niewykonanie obowiązku blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Większość artykułów ustawy ma wejść w życie po pół roku od dnia ogłoszenia. (PAP)