Jak poinformował senatorów podczas głosowań wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, poprawka ma na celu właściwe w punktu widzenia zasad techniki prawodawczej wyznaczenie minimalnej i maksymalnej opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych w celu uregulowania ich sytuacji.

Nowelizacja prawa celnego dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2011 r. TK uznał wtedy, że ustawa powinna określać co najmniej dolne i górne granice opłaty za przechowywanie w depozycie towarów zajętych przez organy celne. Zgodnie z nowelą całkowita opłata za przechowywanie zajętego towaru w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej tego towaru i nie może być niższa od równowartości 10 euro.

Nowe przepisy przewidują, że stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie określi minister finansów w rozporządzeniu. Ma ono uwzględniać wartość celną towarów lub jego wartość rynkową. Stawka ta ma wynieść 5 proc. wartości celnej towaru za każdy rozpoczęty miesiąc.

Nowela ma ponadto dostosować przepisy prawa celnego regulujące opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny. (PAP)

her/ je/