"EBC z zadowoleniem przyjmuje wskazane zmiany, z takim jednak zastrzeżeniem, że – z uwagi na postulat pewności prawa – uwzględnienia w Konstytucji w wystarczająco precyzyjny sposób wymaga również cel dodatkowy ESBC wskazany w art. 127 ust. 1 TFUE oraz art. 2 Statutu ESBC. Przepisy te stanowią, iż, bez uszczerbku dla celu podstawowego, jakim jest zapewnienie stabilności cen, KBC są zobowiązane do wspierania ogólnych polityk gospodarczych w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii przedstawionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej. EBC rozumie, że wskazane powyżej zmiany Konstytucji pociągną za sobą niezbędne zmiany w ustawie o NBP wskazane w Raporcie o konwergencji EBC z 2010 r." - napisano w opinii w sprawie zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wprowadzenia euro.
Jak wylicza w opinii EBC, "projekt ustawy: a) zmienia opis statusu instytucjonalnego NBP poprzez wprowadzenie odniesienia do członkostwa NBP w ESBC; b) określa cele NBP, wskazując, iż NBP +zapewnia stabilność cen oraz realizuje zadania i wykonuje kompetencje określone w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej oraz w ustawie+; c) znosi wyłączne kompetencje NBP w zakresie emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; oraz d) znosi RPP, jako organ decyzyjny NBP odpowiedzialny za ustalanie i realizowanie polityki pieniężnej" - napisano.
EBC zadowoleniem przyjąłby wejście w życie przepisu odnoszącego się bezpośrednio do stabilności cen przed przyjęciem przez Polskę euro.
"EBC przyjmuje z zadowoleniem zawarcie w Konstytucji bezpośredniego odniesienia do +stabilności cen+, ponieważ wzmacnia to niezależność NBP i zapewnia spójność pomiędzy Konstytucją a ustawą o NBP. Z punktu widzenia funkcjonalnej niezależności KBC, która nie jest związana z przyjęciem euro przez dane państwo członkowskie, EBC z zadowoleniem przyjąłby wejście w życie przepisu odnoszącego się bezpośrednio do +stabilności cen+ tak szybko, jak to możliwe – przed przyjęciem przez Polskę euro" - napisano w opinii.
Prezydent Bronisław Komorowski przedstawił w ubiegłym roku projekt zmian w konstytucji zawierający m.in. regulacje, które zaczną obowiązywać po wejściu Polski do strefy euro. Dotyczą one organizacji Narodowego Banku Polskiego, np. przyszłej likwidacji Rady Polityki Pieniężnej. W prezydenckim projekcie znajdują się też przepisy, które mają ułatwić Polsce proces głębszej integracji europejskiej. (PAP)