Dr hab. Książek: Sprawa kierowniczki sieci IKEA wyznaczy linię orzekania

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko kierowniczce z sieci IKEA. Zarzucono jej, że zwalniając pracownika dopuściła się dyskryminacji wyznaniowej. Sądy nie podzieliły tej oceny i prawomocnie uniewinniły oskarżoną. Uznały, że wypowiedzenie umowy o pracę nie nastąpiło za wiarę, za cytaty z Pisma Świętego, ale za formę wpisu, która naruszała godność osób LGBT+. Sprawa jest precedensowa i wyznaczy linię orzekania w podobnych sprawach.

16.12.2022

Sygnaliści na ochronę w Polsce muszą jeszcze poczekać

Prawo pracy Prawo unijne

W sobotę 17 grudnia minie rok, jak Polska powinna wdrożyć do krajowego porządku prawnego unijną dyrektywę o sygnalistach. Na początek w dużych firmach, zatrudniających co najmniej 250 osób. Tymczasem, jak ustalił serwis Prawo.pl, ostatecznego projektu ustawy wciąż nie ma i raczej szybko go nie będzie. A od 17 grudnia zacznie biec roczny termin na wdrożenie unijnych przepisów w firmach mających od 50 do 249 pracowników.

16.12.2022

Senat też za wpisaniem pracy zdalnej do kodeksu, ale chce poprawek

Prawo pracy

Senat zwiększył z 24 do 30 liczbę dni w roku kalendarzowym, w których będzie mogła być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Poparli też wniosek senackich komisji o wprowadzeniu trzymiesięcznej, a nie jak chciał Sejm – dwumiesięcznej vacatio legis dla przepisów m.in. o pracy zdalnej. Za podjęciem uchwały z czterema poprawkami zagłosowało w czwartek 97 senatorów, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosowania.

15.12.2022

Model zwiększający aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością do zmiany

Prawo pracy Niepelnosprawność

System dofinansowań do pensji pracowników z niepełnosprawnością z budżetu PFRON funkcjonuje od lat 90. Jednak pod wpływem zmian gospodarczych, demograficznych i na rynku pracy wzbudza coraz więcej pytań o to, czy to na pewno właściwy kierunek aktywizacji tej grupy społecznej. Eksperci nie mają wątpliwości, że zmiany wymaga cały system wsparcia osób z niepełnosprawnością, w tym także metody wsparcia na rynku pracy.

15.12.2022

Mimo niepewności gospodarczej, polskie startupy nadal aktywnie rekrutują – raport

Rynek Prawo pracy

W III kwartale 2022 r. startupy prowadziły o 54 proc. więcej rekrutacji niż w II kwartale – wynika z raportu bValue oraz Just Join IT. Wzrost ten nie spowodował jednak znaczącej presji na wzrost wynagrodzeń, co prawdopodobnie związane jest ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Najwięcej rekrutacji dotyczy programistów średniego szczebla.

14.12.2022

Rażące błędy sądu w sprawie cywilnej o zwolnienie z pracy - skarga nadzwyczajna RPO

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus

Sąd rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu powoda na skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne - co naruszyło przepisy. W miejsce zarządzonego przez siebie dowodu z przesłuchania stron, sąd przeprowadził nieznany prawu dowód z zeznań stron na piśmie. Wyrok wydał zaś z udziałem ławnika wyznaczonego w dniu wyroku, tymczasem ten, kto nie zna sprawy, nie może orzekać sprawiedliwie.

14.12.2022

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy z ograniczeniami

Prawo pracy RODO

Kwestią otwartą i wciąż niewyjaśnioną w praktyce stosowania RODO przez Prezesa UODO jest to, czy pracodawca może żądać podania obowiązkowo innych danych, powołując się na tzw. uzasadniony interes administratora danych, np. informacji o preferowanym wynagrodzeniu. Moim zdaniem taką możliwość należy dopuścić, z wyłączeniem danych szczególnych kategorii i o karalności - pisze dr Mirosław Gumularz.

14.12.2022

Raport Lewiatana: Dzięki Zielonej Transformacji będzie mniej chorób zawodowych i więcej miejsc pracy

Środowisko Rynek Prawo pracy

Wiele osób pracujących w branżach, które jak np. górnictwo, będą wygaszane, znajdzie zatrudnienie w zielonej gospodarce. Spadnie liczba chorób zawodowych i wypadków związanych z wydobyciem i przetwarzaniem paliw stałych. Poprawi się też stan zdrowia psychicznego pracowników, bo będzie dużo ofert zatrudnienia w zielonym sektorze – wynika z raportu „Pozytywny wpływ zielonej transformacji na zdrowie” Konfederacji Lewiatan.

13.12.2022

TK: Ograniczenia wieku dla kandydatów na sędziów i prokuratorów niezgodne z Konstytucją

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Przepisy, zgodnie z którymi osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające - są niezgodne z Konstytucją orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie ich konstytucyjności skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

13.12.2022

Obowiązek odśnieżania dachów – inspekcja przypomina o zasadach BHP

Prawo pracy BHP

Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych, reguluje art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Instytucjami powołanymi do kontroli przestrzegania tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

13.12.2022

Nowe stawki diet i limitów noclegowych mogą wymusić zmianę regulacji wewnętrznych

Administracja publiczna Prawo pracy

Zmiana rozporządzenia delegacyjnego wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji pod kątem konieczności dokonania ewentualnych zmian.

13.12.2022

Ekwiwalent za zaległy urlop możliwy, ale najwyżej za trzy lata wstecz

Prawo pracy

Dopóki trwa stosunek pracy, urlop wypoczynkowy nie może być rozliczony ekwiwalentem pieniężnym. Prawo do niego powstaje w dniu rozwiązania stosunku pracy – ekwiwalent powinien wówczas zostać wypłacony za urlop niewykorzystany, do którego prawo nie uległo przedawnieniu. Spółka nie może zatem wypłacać wcześniej ekwiwalentu za urlop, pracodawca powinien przede wszystkim urlopu wypoczynkowego udzielać.

13.12.2022

Lewiatan: Unijna dyrektywa wymusi większą równowagę płci w zarządach spółek giełdowych

Prawo pracy Spółki Zarządzanie

Kobiety stanowią ponad połowę populacji Polski, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w składach zarządów i rad nadzorczych firm, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dotychczas nie zostały wprowadzone efektywne rozwiązania służące przeciwdziałaniu dysproporcji płci w zarządach firm. Na podstawie nowej dyrektywy UE, spółki giełdowe będą musiały zwiększyć reprezentację kobiet we władzach do czerwca 2026 roku.

12.12.2022

SN: Strój służbowy odpowiedni do tożsamości płciowej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.

12.12.2022

Z dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem skorzystać może tylko jeden z rodziców

Prawo pracy

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.

10.12.2022

Po publikacjach w sprawie mobbingu w zespole „Mazowsze”, RPO pyta o szczegóły

Prawo pracy

Media informują o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Szczególne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła informacja, że niezanonimizowane skargi pracowników dotyczące mobbingu miały być przekazywane dyrekcji zespołu. RPO wystąpił więc do Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.

09.12.2022

Powrót świątecznych spotkań. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy

Grudzień to dla wielu firm okazja do powrotu świątecznych spotkań zespołów. 43 proc. badanych Pracuj.pl deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia organizowane będzie takie wydarzenie. Jednocześnie niemal całkowicie znikły spotkania świąteczne online. W dobie wysokiej inflacji jeszcze mocniej niż wcześniej pracownicy liczą na jednorazową premię „od Mikołaja”.

09.12.2022

Dobór pracowników do zwolnienia grupowego nie może być dowolny

Prawo pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych daje istotny zakres swobody w zakresie tego, którzy pracownicy zostaną objęci zwolnieniem. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności. W procedurze zwolnień grupowych pracodawca powinien określić kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Kryteria te powinny być obiektywne oraz sprawiedliwe – pisze radca prawny Przemysław Mazur.

09.12.2022