Ocena ryzyka zawodowego

BHP

Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz jego ocena i dokumentowanie jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikającym z przepisów BHP. Z każdą pracą bowiem powiązane są...

14.09.2011

Kontrola warunków pracy osób niepełnosprawnych

BHP

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do...

14.09.2011

Nowe normy zharmonizowane

BHP

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 76, poz. 746), opublikował wykaz 3982 Polskich Norm zharmonizowanych...

12.09.2011

Palarnie

BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynika wprost z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz....

07.09.2011

Kiedy należy wszcząć postępowanie powypadkowe?

BHP

W dniu 1 sierpnia pracownik zgłosił, że 30 maja 2011 r. uległ wypadkowi. Upadek ze schodów na budowie spowodował problemy z chodzeniem. Kilka dni później udał się do lekarza, a ten stwierdził, że...

02.09.2011