Czy pozostawanie pracownika po godzinach pracy w zakładzie w celu dokończenia nieskończonego zadania lub naprawy uszkodzonego towaru jest możliwe bez wypłacenia mu dodatku za nadgodziny?
W niektórych sytuacjach jest to możliwe.
Zgodnie z art. 82 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) – dalej k.p. za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Ważną przesłanką jest zatem wina pracownika.
W myśl art. 82 § 2 k.p., jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.
Jak stwierdził w wyroku z dnia 20 listopada 1997 r., III APa 63/97, PiZS 1999, nr 4, s. 44, Sąd Apelacyjny w Warszawie usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy, usterek nie należy do czasu pracy pracownika. Praca tego rodzaju nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Przykłady
Pracownik wykonał kilkanaście wadliwych produktów. Wady wynikły z winy pracownika. Pracownik musiał doprowadzić produkty do właściwego stanu i w tym celu został dłużej w pracy. W związku z tym, że pracownik dokonywał naprawy produktów posiadających wady z jego winy, nie należy mu się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
Kamil Szymański