Szkolenie przeprowadzane w postaci samokształcenia kierowanego ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Wśród zalet najczęściej wymieniana jest elastyczność uczenia się, tzn. możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie. Taka forma szkolenia może być też tańsza – odpada koszt wynajęcia sali, opłacenia wykładowcy oraz pozwala na przeszkolenie dużej grupy osób w stosunkowo krótkim czasie (przy założeniu, że korzysta się z usług firm zewnętrznych, aczkolwiek stworzenie autorskiego szkolenia, czy budowa własnej platformy e-learningowej może się również okazać opłacalna). Nie wszystkich to jednak przekonuje i pojawiają się również liczne głosy oponentów. Wątpliwości co do zasadności korzystania z szkoleń w formie samokształcenia kierowanego dotyczą przede wszystkim skuteczności takiej metody uczenia. Brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi słuchaczami można nadrobić poprzez łączność za pomocą telefonu, czy Internetu – wymaga to jednak od uczestnika szkolenia większej samodyscypliny. Taka forma nauki wymaga regularnego zapoznawania się z materiałem i ćwiczeniem go, co niekoniecznie jest odpowiednie dla wszystkich. Pojawiają się również krytyczne głosy dotyczące jakości dostarczanych materiałów w formie takie szkolenia – zarzut ten może być jednak użyty również pod adresem stacjonarnych szkoleń BHP.
Można stwierdzić, że taka forma szkolenia będzie dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że jest stosowana w odpowiednich sytuacjach oraz wobec odpowiednich pracowników.
Sama możliwość szkoleń BHP w formie samokształcenia kierowanego wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), zgodnie z którym okresowe szkolenie bhp może być przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego dla określonych grup:
1) osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;
2) pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
3) pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby;
4) pracowników administracyjno-biurowych;
5) pracowników innych niż wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy jednak podkreślić, że możliwość samokształcenia kierowanego nie dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Z możliwości samokształcenia kierowanego nie można również skorzystać w przypadku szkolenia wstępnego oraz instruktażu stanowiskowego.
W przypadku szkolenia przeprowadzonego w formie samokształcenia kierowanego – podobnie jak przy szkoleniu stacjonarnym - powinno się ono zakończyć egzaminem sprawdzającym przyswojoną wiedzę.