Czy przepisy o liczebności służby bhp (co najmniej 1 behapowiec na każde 600 pracowników) oznacza, że przekroczenie każdej kolejnej "600" pracowników powoduje konieczność zatrudnienia kolejnego pracownika?
Obecnie w zakładzie pracy zatrudnionych jest 2500 osób - ilu członków powinna liczyć służba bhp?
Czy warto posiłkować się w zakresie bhp firma zewnętrzną aż do uzyskania pełnej kolejnej 600?

Zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż stu pracowników zobowiązany jest do utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do stu pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. upoważnia pracodawcę do ustalenia liczby pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien on przy tym wziąć pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Zgodnie z § 1 ust. 3 r.s.b.h.p. pracodawca zatrudniający od stu do sześciuset pracowników zobowiązany jest do utworzenia wieloosobowej lub jednoosobowej komórki albo zatrudnienia w tej komórce pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zatrudniający ponad sześciuset pracowników, zgodnie z ust. § 1 ust. 4 r.s.b.h.p. zobowiązany jest zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy na każdych sześciuset pracowników. Po zatrudnieniu kolejnych sześciuset pracowników pracodawca powinien zatrudnić kolejnego pracownika służby bhp. Niezależnie od ustalonych przez pracodawcę etatów pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 23711 § 4 k.p. właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

Zatrudnienie firmy zewnętrznej do obsługi zakładu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy działającej obok etatowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy - nie jest dobrym pomysłem. Jak podzielić kompetencje? Komu powinien podlegać pracownik firmy zewnętrznej? Kto powinien koordynować pracę obu służb? Może lepiej zatrudnić do tych stu pracowników "ponad normę" pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy na pół etatu, z możliwością zwiększenia zatrudnienia do pełnego etatu wraz ze zwiększaniem się liczby zatrudnionych pracowników?
Kazimierz Kościukiewicz