Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Żaden z obowiązujących aktów prawnych dotyczących stosowania, użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest nie odnosi się do sprzedaży domu, który wyposażony jest w wyroby zawierające azbest. Wspomniane akty prawne to: ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – dalej r.w.w.z.a. Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami obowiązki właścicieli, administratorów lub zarządców budynków zawierających azbest aktualizują się wtedy, gdy rozpoczynają oni użytkowanie budynku lub zamierzają przystąpić do rozbiórki budynku. Przepisy te nie odnoszą się do sprzedaży budynku wyposażonego w wyroby zawierające azbest.
W praktyce można przyjąć, że informacje i dokumenty posiadane przez byłego właściciela, administratora lub zarządcę budynku, dotyczące wyrobów zawierających azbest, powinny być przekazane nowemu właścicielowi, administratorowi lub zarządcy. Przykładowo, właściciel, zarządca lub administrator budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury, a także oznakowania wyrobów zawierających azbest - zobowiązuje go do tego ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz § 10 r.w.w.z.a. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spis taki, jak i wyniki przeprowadzonych pomiarów czystości powietrza były właściciel udostępnił aktualnemu nabywcy budynku. Można również w umowie sprzedaży zawrzeć szczegółowe ustalenia dotyczące użytkowania lub likwidacji wyrobów zawierających azbest, będących na wyposażeniu budynku lub stanowiących jeden z elementów budynku. Pożądane jest, aby dotychczasowy właściciel, administrator lub zarządca przekazał nabywcy wyniki kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów a także inne istotne informacje dot. wyrobów zawierających azbest.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.