Komisja deregulacyjna chce, aby wójt szybciej oglądał drzewa zgłoszone do wycinki

Samorząd terytorialny Środowisko

Skrócenie z 21 do 14 dni terminu na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także skrócenie do 7 dni terminu na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu. Taka propozycja zmiany ustawy o ochronie przyrody znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy deregulacyjnej, która trafiła do Sejmu.

27.07.2023

NSA: Gmina może odliczyć 100 proc. VAT od wydatków na wodociągi

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy

Samorządy mogą odliczyć cały VAT od wydatków na bieżące funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji oraz na inwestycje w ich rozwój, nie muszą stosować tzw. prewspółczynnika VAT – orzekł w przełomowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd podkreślił również, że organ podatkowy nie może modyfikować wniosku o interpretację, ale jest związany opisem przedstawionym przez podatnika.

26.07.2023

Podział rządowej rekompensaty krzywdzi 66 miast powiatowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Unia Metropolii Polskich apeluje do Senatu o wprowadzenie zmian w podziale 14 mld zł „dodatkowych środków” pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Zaproponowane przez UMP zmiany mają na celu wsparcie 66 miast na prawach powiatu, które w największym stopniu odczuły negatywne skutki zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

26.07.2023

NSA: Rada gminy musi być pewna, że radny zmienił miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Wybory

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego musi być oparte o mocne dowody. Instytucja ta stanowi bowiem ingerencję w wynik demokratycznych wyborów, i to zarówno z punktu widzenia samego radnego, jak i wyborców, którzy na tego radnego oddali swój głos - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wygaszenie mandatu nie może być także wykorzystywane instrumentalnie.

24.07.2023

NIK: W spółkach komunalnych zawyżano wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

NIK badała czy spółki komunalne w woj. lubelskim przestrzegają przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. Znalazła wiele nieprawidłowości, stąd ocena jest negatywna. Izba krytycznie oceniła też działalność burmistrza Lubartowa, który sprawował nadzór właścicielski nad dwiema miejskimi spółkami: PEC i PGK.

21.07.2023

WSA: Sprzedaż alkoholu „pod drzwi” nie narusza zezwolenia

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Sprzedaż alkoholu przez internet nie jest jeszcze jednym, dodatkowym miejscem sprzedaży, niewymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jest to natomiast dodatkowa forma komunikacji przedsiębiorcy z potencjalnymi klientami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. A więc jeden ze sposobów sprzedaży funkcjonujących w dzisiejszych realiach.

21.07.2023

Kto potwierdza zmiany konstrukcyjne w pojazdach - ministerstwo wyjaśnia wątpliwości

Samorząd terytorialny Transport

Od 1 lipca obowiązuje nowy przepis prawa o ruchu drogowym dotyczący potwierdzania zmian konstrukcyjnych pojazdów. Do tej pory była to kompetencja okręgowych stacji kontroli pojazdów. Starostowie mają jednak wątpliwości, które podmioty tworzą teraz „służbę techniczną” wyznaczoną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Nie wiadomo też, czy nowelizacja dotyczy wszystkich pojazdów.

21.07.2023

Aby można było nadać numer budynkowi, ulica musi posiadać urzędową nazwę

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie można nadać numeracji budynkom w mieście, jeśli droga, przy której się znajdują i z której odbywa się ich obsługa komunikacyjna nie posiada urzędowej nazwy. Jeżeli jest to skutkiem zaniedbania właścicieli drogi, powinni oni podjąć odpowiednie kroki, by umożliwić gminie podjęcie uchwały o nadaniu wymaganej nazwy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

19.07.2023

Gminy turystyczne chcą pobierać opłaty za parkowanie nie tylko w dni robocze

Samorząd terytorialny Drogi Turystyka Finanse samorządów

Zatłoczone gminy turystyczne i uzdrowiskowe przekonują, że pobieranie dodatkowych opłat za parkowanie to konieczność, aby udrożnić ulice i odblokować miejsca parkingowe. Korzyść z wprowadzenia opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania także w dni wolne od pracy docelowo mają odczuć też turyści, bo gminy zyskają pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej i zabezpieczenie plaż czy utrzymanie czystości.

19.07.2023

NIK: Podwyżki energii elektrycznej zachwiały elektromobilnością w samorządach

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Transport

Mimo oferowanego wsparcia, większość skontrolowanych gmin nie zapewniła wymaganego ustawą udziału samochodów elektrycznych we własnych flotach. Przyczyną tego były m.in. duży wzrost cen energii elektrycznej oraz słabo rozwinięta sieć stacji ładowania. Problem stanowiły też niejasne zapisy w ustawie o elektromobilności.

18.07.2023

W strefach czystego transportu nie tylko system nalepkowy

Samorząd terytorialny Transport

Gminy mogą zdecydować, w jaki sposób skontrolują wjazd do strefy czystego transportu. Czy w oparciu o system „nalepkowy”, czy za pomocą systemów automatycznego czytania tablic na podstawie danych pobieranych z centralnej ewidencji pojazdów. Takie zmiany wprowadza znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

18.07.2023

Reforma planistyczna, jak rosyjska ruletka, mali deweloperzy nic nie wybudują

Samorząd terytorialny Budownictwo

Już wkrótce plany ogólne zastąpią obowiązujące studia uwarunkowań. Grunty kupione pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe będą jednak spędzać sen z powiek inwestorom. Po wejściu w życie reformy planistycznej gminy, sporządzając plan ogólny, nie będą miały bowiem obowiązku robić tego ani zgodnie z obecnym studium zagospodarowania przestrzennego, ani z wydanymi warunkami zabudowy.

18.07.2023

Zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zabezpieczone hologramem

Samorząd terytorialny Wybory

We wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz zaświadczeniu o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nie będzie już konieczności podawania imienia ojca i daty urodzenia. Projekt wzoru zaświadczenia proponuje, aby było one zabezpieczane znakiem holograficznym zawierającym litery RO, naklejanym na zaświadczeniu.

17.07.2023

WSA: Rada gminy nie decyduje o wszystkim w sprawie cmentarza komunalnego

Samorząd terytorialny

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego wprowadza zarządzeniem wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do niego należy też decyzja w sprawie powołania administratora cmentarza. Tak powołany zarządca nie może mieć jednak szerszych uprawnień od tych wyrażonych w ustawach kompetencyjnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

17.07.2023

Większy smog z kominków czy zakaz palenia także w węglowej kozie?

Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel

Zwolennicy kominków jako drugiego źródła ogrzewania wygrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd uwzględnił ich skargę, która dotyczyła zakazu palenia w takich urządzeniach w dni smogowe, zapisanego w mazowieckim programie ochrony powietrza. Wyrok może być powodem do tego, aby przepisy antysmogowe zaostrzyć.

17.07.2023

Inflacja zjada świadczenie uzupełniające, możliwa jego waloryzacja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi obecnie analizę dotyczącą skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prawnicy zwracają uwagę, że w ten sposób zostałaby zrealizowana istota konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego.

15.07.2023

NSA: Dyrektor nie wciśnie przedszkolaka do starszej grupy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rekrutacja do publicznego przedszkola może dotyczyć oddzielnie każdego oddziału przedszkolnego wyodrębnionego pod kątem wieku dziecka. Tworzenie oddziałów lub grup w przedszkolach publicznych nie jest bowiem zabronione - szczególnie, gdy odbywa się to na potrzeby rekrutacji. Placówka może więc przyjąć wówczas tylu chętnych, ile ma wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

15.07.2023