Linia wysokiego napięcia na nieruchomości nie zawsze musi być problemem

Administracja publiczna Budownictwo

Właścicielowi nieruchomości oprócz roszczenia o usunięcie linii wysokiego napięcia przysługuje prawo do tzw. przesunięcia linii, albo zmiana z naziemnych na podziemne. W ostatnich latach niektóre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nakładają na operatorów systemu przesyłowego taki właśnie obowiązek - piszą adwokat Aleksandra Zielonka oraz aplikant radcowski Adrian Łukasik.

20.12.2021

Zmiana płci to także zmiana PESEL

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Co roku około dwóch tysięcy obywateli zmienia PESEL, na przykład na podstawie orzeczenia sądu o zmianie daty urodzenia lub płci. Zmiana jest bezpłatna. Osoba, która ma nowy PESEL musi na nowo zmienić dokumenty tożsamości i aktualizować wpisy w rejestrach.

19.12.2021

Rozpoczęły się konsultacje Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku

Środowisko Administracja publiczna

Do 19 stycznia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku. Jest to pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora transportu wodnego śródlądowego. Celem programu jest przywrócenie transportu wodnego śródlądowego poprzez inwestycje na Odrze i Wiśle.

17.12.2021

Senat poprawia ustawę okołobudżetową na 2022 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna

Senat w czwartek opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy okołobudżetowej na 2022 r. Ustawa teraz wróci do Sejmu. Senat jest m.in. za wykreśleniem z ustawy przepisów, które pozwalają wykorzystać środki z Funduszu Szerokopasmowego lub z Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa.

16.12.2021

Inwestor czeka trzy dni na dziennik budowy

Administracja publiczna Budownictwo

Starosta wydaje inwestorowi dziennik budowy w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Podobnie jest w przypadku wznowienia robót oraz decyzji legalizującej samowolę budowlaną.

16.12.2021

WSA: Wynagrodzenie głównego specjalisty pod kontrolą społeczeństwa

Administracja publiczna Prawo pracy

Obywatel zaniepokoił się doniesieniami na temat wysokości wynagrodzenia na stanowisku głównego specjalisty w jednostce budżetowej gminy. Przeznaczone na ten cel środki mają charakter publiczny, więc ma on prawo do uzyskania informacji w tym zakresie. Kilkudniowa zwłoka organu w ich przekazaniu nie uzasadnia jednak przyznania nawet symbolicznej sumy tytułem odszkodowania.

16.12.2021

Parki narodowe będą miały centralny nadzór

Środowisko Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamiarza powołać instytucję o nazwie Polskie Parki Narodowe, w skład której będzie wchodziła dyrekcja PPN i 23 oddziały regionalne - poinformowała wiceminister w tym resorcie Małgorzata Golińska, odpowiadając w środę w Sejmie na pytania posłów. Ma to "usprawnić funkcjonowanie oraz i uwspólnić i uspójnić podejmowanie wielu decyzji w sprawach merytorycznych i administracyjnych".

15.12.2021

TK odroczył rozprawę w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej

Administracja publiczna RODO

W środę 15 grudnia Trybunał Konstytucyjny nie wydał wyroku, który miałby być odpowiedzią na pytanie, czy prawo do informacji publicznej jest wystarczająco precyzyjne i nie traktuje danych o urzędnikach zbyt szeroko. Jak podano, przyczyną odłożenia rozprawy była nieobecność przedstawicieli Sejmu. Nowego terminu rozprawy nie podano.

15.12.2021

TSUE: Państwa mają wydawać dukumenty dzieciom osób tej samej płci

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Dziecko będące obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do dowodu lub paszportu na podstawie aktu urodzenia wskazującego dwie matki, wydanego przez inne państwo członkowskie. Nawet jeśli dane państwo nie uznaje rodzicielstwa jednopłciowego - orzekł we wtorek 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi pytanie prejudycjalne sądu z Bułgarii.

15.12.2021

PRL w rozporządzeniu o pieczęciach wciąż istnieje

Administracja publiczna Poprawmy prawo

W koronie zamkniętej, podwójnej, z krzyżem czy bez. W związku z projektem ustawy o symbolach państwowych trwają spory jak ma wyglądać wizerunek orła białego w koronie. Tymczasem rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych z 1955 wciąż normuje, że na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła białego umieszcza się tablicę z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

15.12.2021

Ponad tysiąc urzędników i funkcjonariuszy otrzyma powołanie do ćwiczeń wojskowych

Administracja publiczna

Aż 1079 osób ma w 2022 roku zostać powołanych do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To głównie osoby pracujące w jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, MSWiA oraz Wojewodzie Małopolskiemu i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

14.12.2021

Sejm pracuje nad przyszłorocznym budżetem państwa

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm rozpoczął we wtorek drugie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Podczas prac w sejmowej komisji finansów do projektu złożono ok. 600 poprawek. Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

14.12.2021

Uściński: Mamy projekt, w przyszłym roku będzie reforma ładu przestrzennego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Nie chcemy nikogo zaskakiwać. Planujemy dać czas inwestorom na podjęcie decyzji ,– czy zrealizują inwestycję na podstawie starych warunków zabudowy . Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy będzie to trzy czy może pięć lat. Ale na pewno nie chcemy, by na przykład za 15 lat inwestor wyciągnął z szuflady stare warunki i zaczął ubiegać się na ich podstawie o pozwolenie na budowę - mówi Piotr Uściński, wiceminister Rozwoju i Technologii.

14.12.2021

Starsburg: Odmowa potwierdzenia obywatelstwa polskiego dziecka z surogacji dopuszczalna

Administracja publiczna

Odmowa potwierdzenia obywatelstwa polskiego w przypadku dziecka urodzonego wskutek surogacji w USA, którego prawnym rodzicem w USA został uznany partner związku jednopłciowego posiadający również obywatelstwo polskie, nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego skarżących - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

13.12.2021

WSA: Izba nie może tolerować niepłacenia składek przez członka samorządu

Administracja publiczna Zawody medyczne

Lekarz weterynarii nie płacił składek od 2004 r. Izba zareagowała dopiero po piętnastu latach i chciała rozwiązać sprawę ugodowo. Nie udało się, więc doszło do podjęcia uchwały stwierdzającej utratę prawa do wykonywania zawodu. Tak długie tolerowanie zachowania potwierdzającego lekceważący stosunek weterynarza do obowiązków było wadliwe, ale nie miało wpływu na legalność podjętej uchwały.

13.12.2021

Siodełko w hulajnodze elektrycznej zmienia pojazd w motorower

Prawo karne Administracja publiczna Transport

Montaż siedziska w hulajnodze elektrycznej powoduje zmianę podstawowych cech użytkowych pojazdu. Prawo taki pojazd definiuje jako motorower, co ma konsekwencje dla użytkowania. Taki pojazd trzeba zarejestrować, o ile ma homologację, opłacić obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie można poruszać się nim po ścieżce rowerowej. Ominięcie tych zasad może skutkować karami.

12.12.2021

RPO domaga się strategii walki z przemocą ze względu na płeć

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przemoc ze względu na płeć, której doświadczają kobiety, jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka - stwierdza Recznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że wiążące Polskę prawo międzynarodowe i europejskie wymaga przyjęcia przepisów odpowiadających na wszelkie formy tej przemocy - i w sferze publicznej, i prywatnej. Apleuje o całościową państwową strategię w tej dziedzinie.

10.12.2021

Jest ulica, ale gdzie jest ten dom? Przepis o nazywaniu dróg wewnętrznych - do zmiany

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Poprawmy prawo

Aby nadać nazwę drodze wewnętrznej, zgodzić się muszą wszyscy właściciele terenu, na którym jest ona zlokalizowana. W wielu przypadkach okazuje się to niemożliwe, co utrudnia nadawanie numeracji budynkom znajdującym się przy tych drogach. Są już całe osiedla formalnie znajdujące się przy jednej ulicy, a w rzeczywistości rozrzucone po różnych drogach wewnętrznych. To problem choćby dla służb ratunkowych.

10.12.2021

SO: Smog zniszczył zdrowie, wolność, nietykalność mieszkania

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Państwo naruszyło dobra osobiste mieszkańca Rybnika. Skarb Państwa zaniechał dbałości o jakość powietrza. W związku z tym powód doznał krzywdy o znacznych rozmiarach, spowodowanych zanieczyszczeniami - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach i zasądził na rzecz jednego z mieszkańców zadośćuczynienie w wysokości 30 tys. zł.

09.12.2021

NGO – niełatwo zidentyfikować beneficjenta w fundacjach i stowarzyszeniach

Administracja publiczna RODO

Według obowiązujących od niedawna przepisów, organizacje pozarządowe i fundacje mają obowiązek dokonywania zgłoszeń osób, które posiadają wpływ na ich funkcjonowanie, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. O ile w spółkach to dość proste zadanie, to zidentyfikowanie swojego beneficjenta rzeczywistego przez NGO wcale nie musi należeć do najprostszych - pisze Dawid Feliszek.

09.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski