Coraz więcej mieszkań jest udostępnianych turystom w ramach tzw. najmu krótkoterminowego. Nie ma on podstaw prawnych, samorządy nie mogą kontrolować takich obiektów i nie mają wpływu na bezpieczeństwo w nich. Miasta nie chcą wyeliminowania takiej działalności, ale wprowadzenia jasnych zasad jej funkcjonowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2019
Samorząd terytorialny
Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł istotne rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym zgody na wpisanie danych dziecka do akt stanu cywilnego, które pochodzi ze związku rodziców jednej płci. Postanowił zatem przedstawić problem rozszerzonemu składowi siedmiu sędziów tego sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Mimo iż, zgodnie z obowiązującym prawem własność wszystkich nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa powinna zostać uregulowana najpóźniej do listopada 2013 r., nadal starostwa i gminy są nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych - wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z orzecznictwa wynika jednak, że rada gminy może zadecydować o rozwiązaniu jednostki pomocniczej także wówczas, jeżeli statut gminy nie określa zasad jej tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia. Jako przyczynę likwidacji jednostek pomocniczych najczęściej wskazuje się w statutach brak zainteresowania społeczności lokalnych ich funkcjonowaniem.
Kucharski Dominik
17.04.2019
Samorząd terytorialny
Od 18 kwietnia e-faktury będą obowiązywać w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na odbiór elektronicznych dokumentów muszą być gotowe też samorządy. Według ekspertów i resortu przedsiębiorczości nowe rozwiązania oszczędzą czas i pieniądze.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, którą podpisał prezydent, zobowiązuje podmioty publiczne do spełnienia zasad WCAG 2.0. Chodzi o zapewnienie dostępu do informacji w postaci elektronicznej dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
37 miast będzie tworzyło i wdrażało plany zrównoważonej mobilności miejskiej podczas dwuletniego pilotażu. Gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy - strategia łączy różne gałęzie transportu, przy jednoczesnym nastawieniu na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2019
Samorząd terytorialny
Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych będzie przesunięta. Papierowe oferty mają zniknąć 1 stycznia 2021 roku. Z zapowiedzi resortu przedsiębiorczości i technologii wynika, że te elektroniczne nie będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym.
Jolanta Ojczyk
16.04.2019
Zamówienia publiczne
Polskie instytucje mają zarówno strony internetowe jak i biuletyny informacji publicznej. To wprowadza zamęt u odbiorców, bo nie jest oczywiste, gdzie szukać potrzebnej informacji. Do tego BIP-y wciąż mają błędy. A za sposób prezentacji dokumentów i ich aktualizację odpowiada podmiot, który je udostępnia – podkreśla minister cyfryzacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Zatory na drogach krajowych to skutki złej organizacji robót, braku koordynacji zarządzania ruchem i słabej informacji dla kierowców. A oprócz uciążliwości i straty czasu, korki powodują też zwiększone zużycie paliwa i zanieczyszczenie środowiska - alarmuje w raporcie z kontroli NIK. W reakcji GDDKiA wydała zalecenie m.in. o wykonywaniu prac w nocy.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2019
Administracja publiczna Budownictwo
W latach 60. miał miejsce pomiar graniczny. Od tego czasu granice między działkami są takie same. Wnioskodawca nie zdołał podważyć wniosków wynikających z opinii geodety. Specjalista szczegółowo obmierzał działki i badał dokumentację. Jego ekspertyza pozwoliła na rozstrzygnięcie sporu - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Aleksandra Partyk
15.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Samorządy są zobowiązane do wspierania ponownego użycia odpadów. Jednak tworzenie sieci napraw i punktów ponownego użycia nie jest według prawa zadaniem własnym gminy. Jak więc finansować organizację takich punktów? Jeśli nie ma zapisu w ustawie wprost, RIO mogą podważać takie działania.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Prokurator skarży rejestrację dziecka dwóch kobiet

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Krakowski urząd odmówił wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się w Wielkiej Brytanii i zgodnie z brytyjskim aktem urodzenia rodzicami tego dziecka są dwie Polki. Po wyroku NSA urząd dokonał wpisu, ale prokurator wniósł skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Krzysztof Sobczak
14.04.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Krótkie i ogólnikowe uzasadnienie wpisania budynku do ewidencji jest dopuszczalne jedynie w przypadku obiektów, które już na pierwszy rzut oka stanowią zabytki. Natomiast przy pozostałych nieruchomościach wymagane jest wnikliwe i wszechstronne wyjaśnienie przyczyn wpisu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Dorian Lesner
13.04.2019
Budownictwo
Wprowadzenie przewozów zamkniętych obniżyło opłacalność transportu autobusowego w wielu gminach. Obecnie autobusy szkolne także zmniejszają zainteresowanie gmin organizowaniem publicznych przejazdów. Więc w projektach zmierzających do likwidacji białych plam transportowych pojawiają się propozycje zakazów przewozów szkolnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2019
Samorząd terytorialny
Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Takie stanowisko opublikował właśnie Urząd Zamówień Publicznych.
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Zamówienia publiczne
Po rozwiązaniu rady powiatu dotychczasowe organy tracą swoją legitymację do działania, a organem uprawnionym jest osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów. Jeśli dotychczasowy starosta nie był właściwy do wydawania decyzji, nie mieli też umocowania pracownicy urzędu wydający decyzje z jego upoważnienia – wyjaśnia ekspert.
Kucharski Dominik
12.04.2019
Samorząd terytorialny
Samorządy są za elektronizacją usług publicznych, jednak nie kosztem ich budżetów. Jak alarmują, projektowana zmiana ustawy, przewidująca rezygnację z doręczeń przesyłek papierowych na rzecz elektronicznych, spowoduje obciążenia finansowe dla samorządów, wzrost cen i biurokracji.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2019
Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie naliczania opłat za odbiór odholowanego źle zaparkowanego samochodu od każdej rozpoczętej doby jego przechowywania. Nawet za kilka minut płaci się jak za 24 godziny.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Samorząd terytorialny
W wyborach do Parlamentu Europejskiego pracy będzie mniej niż przy ubiegłorocznych głosowaniach samorządowych. Wyższa jest dieta i działa tylko jedna komisja, nie będzie „dziennej” i „nocnej”. Chętni mogą zgłaszać się do urzędu gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Wybory
Ponad 5,7 mln złotych przeznaczył już w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie projektów wspierających osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu. Dzięki  temu mają pieniądze na rehabilitację, ale nadal brakuje przepisów, które pomogłyby stworzyć więcej placówek
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Subwencja oświatowa pokrywa coraz mniej wydatków, jakie na edukację ponoszą samorządy. Koszty z każdym rokiem rosną, a MEN ich nie uwzględnia w subwencji - mówiono podczas II Samorządowej Debaty Oświatowej. Samorządowcy zaapelowali do rządu o uwzględnienie ich przy negocjacjach z nauczycielami.
Monika Sewastianowicz
11.04.2019
Kadry w oświacie
Do zwolnień pracowników w małych gminach lub obniżek ich pensji mogą doprowadzić zmiany w programie świadczeń wychowawczych, jakie zakłada rządowy projekt. Obniżenie procentowe dotacji wiąże się z problemami w małych gminach, a uproszczenie procedur nie oznacza zmniejszenia kosztów. Wszystko to może zagrozić płynności realizacji zadania.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli, dlatego ciąży na nich obowiązek zachowania go w jak najlepszym stanie dla dobra ogółu. Właściciele powinni zatem wykonać roboty budowlane, które uchronią budynek przed jego uszkodzeniem - wskazał WSA w Warszawie.
Dorian Lesner
11.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta regularnie otrzymuje sygnały, dotyczące trudności w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmów jej wystawienia. - Nie można akceptować faktycznej niemożności realizacji tego obowiązku, w szczególności w sytuacji dużego stresu i obciążeń, związanych ze śmiercią osoby bliskiej – podkreśla Rzecznik
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.04.2019
Opieka zdrowotna
Jeżeli lista osób, którym gmina przydziela mieszkania socjalne i tymczasowe nie została upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, to należy ją udostępnić na wniosek – uważa ekspert.
Kucharski Dominik
10.04.2019
Samorząd terytorialny
Koszty zmian w systemie oświaty oraz niedoszacowania środków przekazywanych samorządom na podwyżki płac nauczycieli, w latach 2017 – 2018 szacujemy na kwotę 6,6 mld złotych - wynika z raportu przygotowanego przez Związek Miast Polskich. Luka finansowa pomiędzy subwencją a wydatkami w ciągu dwóch lat wzrosła 23,45 mld zł.
Monika Sewastianowicz
10.04.2019
Zarządzanie oświatą
Korespondencja mailowa pomiędzy organem a inżynierem kontraktu może stanowić informację publiczną. Dlatego na prośbę wnioskodawcy powinna ona zostać udostępniona. W innym razie oznacza to, że organ dopuszcza się bezczynności - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Dorian Lesner
10.04.2019
Administracja publiczna
Żeby „wysadzić ludzi z samochodów” i przekonać ich do transportu publicznego, musi on być szybki, cichy, czysty i tani, a połączeń musi być odpowiednio dużo. Muszą one też być łatwe do ustalenia w jednej ogólnopolskiej bazie - twierdzą samorządowcy i eksperci. A teraz znalezienie autobusów pozamiejskich to długie szukanie w wielu portalach.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.04.2019
Samorząd terytorialny
Droga lub oświetlenie wybudowane częściowo z pieniędzy mieszkańców? Dzięki partycypacji w kosztach zainteresowani mogą mieć swoją inwestycję zrealizowaną wcześniej niż inni. A władzom miasta takie zaangażowanie pomaga w ustalaniu hierarchii zadań. Programy partycypacji w kosztach to coś innego niż budżet obywatelski.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski