Sejm uchwalił 23 lipca br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego autorstwa prezydenta. Eksperci zwracają uwagę na bardzo krótkie terminy odwołania od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu oraz o lokalizacji, jak również na zastąpienie zgód - niewiążącymi opiniami. Wątpliwości budzi również fakt, że postępowania nie będą zawieszane w razie śmierci pełnomocnika lub strony, co będzie skutkować wydaniem wadliwych orzeczeń.

Poprawki dotyczą Senatu

Senat 6 sierpnia br. wprowadził 43 poprawki do ustawy o przygotowaniu odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Senatorowie chcieli, by w związku z planami ulokowania nowej siedziby Senatu w Pałacu Brühla, rozszerzony został skład Rady Odbudowy o przedstawiciela marszałka Senatu. Po tym rozszerzeniu Rada, która ma być ciałem opiniodawczo-doradczym ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, będzie liczyła 11 osób.

Senatorowie wprowadzili także poprawkę zapewniającą Kancelarii Senatu wpływ na projekt architektoniczno-budowlany obiektu, przeznaczonego na potrzeby Senatu. Kolejne poprawki zmierzają do tego, aby decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydawano po uzgodnieniu z prezydentem m. st. Warszawy. Niezajęcie stanowiska w terminie 21 dni przez prezydenta m.st. Warszawy traktowane będzie jako uzgodnienie. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i porządkujący.

Poprawki techniczne i merytoryczne

Znaczna część poprawek Senatu miała charakter techniczno-legislacyjny. Jedna z poprawek merytorycznych, na którą zgodzili się posłowie zakłada, że Rada Odbudowy będzie liczyła 11, a nie 10 członków oraz że swojego kandydata do Rady będzie mógł zgłosić marszałek Senatu.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali także poprawkę Senatu, która przewidywała, że "projekt budowlany dotyczący obiektu, który zostanie przeznaczony na potrzeby Kancelarii Senatu, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, uzgadnia się z Kancelarią Senatu".

Sejm nie zgodził się natomiast na poprawkę Senatu, która głosi, że "decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydaje się po uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy". "Prezydent m.st. Warszawy zajmuje stanowisko w sprawie uzgodnienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie" - przewidywała poprawka Senatu.

Siedziba Senatu, urzedy, muzea

Ustawa przewiduje odbudowę Pałacu Saskiego, który ma się stać przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Zrekonstruowane kamienice przy ul. Królewskiej byłyby siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla − Senatu. Projekt ustawy stanowi część upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.