Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały

Samorząd terytorialny

Do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Uchwała w sprawie jego ustalenia kształtuje treść stosunku pracy danej osoby i nie posiada uniwersalnego charakteru. Nie ma zatem...

29.11.2016

Lekarz nie pomoże zespołowi powypadkowemu?

BHP

Nie ma przepisu, który mógłby zobligować pracownika podmiotu leczniczego, aby wydał i przekazał zespołowi powypadkowemu opinię na temat kwalifikacji urazu, jaki wystąpił u poszkodowanego pracownika...

29.11.2016

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkowniku?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJakie są obowiązki dla pracodawcy, który chce wypożyczać pracowników na zasadach tzw. umowy leasingu pracowników (cudzoziemców) z agencji...

28.11.2016

Przeprowadzenie remontu pomieszczeń RTG wymaga zgłoszenia

Budownictwo

Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej, którym jest starosta. Jeśli zaś podmiot udziela świadczeń na podstawie...

28.11.2016

Rada gminy może zwiększyć środki funduszu sołeckiego

Samorząd terytorialny

Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, określając w terminie do dnia 30 czerwca roku...

28.11.2016