Odpowiedź

Nie w każdym zakładzie pracy konieczne jest stosowanie agregatów gaśniczych. Zaleca się ich stosowanie tam, gdzie wymaga się większej ilości środków gaśniczych dla zabezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenieniem się pożaru.

Uzasadnienie

Wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt nie jest zadaniem prostym. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów podręcznego sprzętu gaśniczego. Każdy obiekt lub budynek musi być obowiązkowo zabezpieczony podręcznym sprzętem gaśniczym.
Zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
2) B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
3) C - gazów;
4) D - metali;
5) F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Agregaty gaśnicze śniegowe, pianowe i proszkowe są to właściwie duże gaśnice, zawierające większą ilość (masę) środków gaśniczych. Dla łatwiejszego użycia tego sprzętu agregaty gaśnicze wyposażone są w koła. Zwiększona ilość środków gaśniczych (od 50 do 250 kg) umożliwia gaszenie pożarów o większych rozmiarach. Te rodzaje urządzeń cechuje wysoka skuteczność działania. Mogą być stosowane do gaszenia pożarów grupy ABC i materiałów w różnym stanie skupienia – ciekłym, gazowym, a także pyłu węglowego. Nadają się również do urządzeń elektrycznych działających pod napięciem. Zaleca się stosowanie agregatów gaśniczych na stacjach paliw, w zakładach przemysłowych, lakierniach, hurtowniach oraz w przemyśle chemicznym, tam gdzie wymaga się większej ilości środków gaśniczych dla zabezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenieniem się pożaru.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2016 r. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów