Pytanie

Nasza instytucja reklamuje się na portalu społecznościowym Facebook. Po uregulowaniu należności otrzymujemy fakturę (do pobrania na portalu). Do faktury naliczamy podatek VAT należny i wykazujemy w deklaracji VAT-7 jako import usług. Posiadamy skan certyfikatu rezydencji podatkowej, z którego wynika że, siedzibą podatnika (Facebooka) dla celów podatkowych jest Irlandia.

Czy wynagrodzenie za usługi reklamowe na portalu podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Odpowiedź

Przychody ze świadczenia usług reklamowych przez Facebook Ireland Ltd nie podlegają w przedstawionej sytuacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Państwa instytucja nie jest zatem obowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów.

Uzasadnienie

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Do przychodów, których to dotyczy, należą, między innymi, przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.). Należy jednak zauważyć, że omawiane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.d.o.f.). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 26 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f.), przy czym dopuszcza się stosowanie certyfikatów rezydencji otrzymanych w formie elektronicznej, w tym ich skanów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2013 r. - IPPB4/415-319/11/13-10/S/SP czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2013 r. - IBPBI/2/423-342/13/MO).

W omawianym przypadku umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie 13 listopada 1995 r.. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład.

W świetle powyższego przychody ze świadczenia usług reklamowych przez Facebook Ireland Ltd nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (jako zyski przedsiębiorstwa irlandzkiego, które nie prowadzi działalności poprzez położony w Polsce zakład). Państwa instytucja nie jest zatem obowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów.

W uzupełnieniu pragnę wyjaśnić, że teoretycznie w takiej sytuacji Państwa instytucja jest obowiązana do sporządzenia informacji IFT-2R (obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 3d u.p.d.o.p.) składanych w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat (zob. art. 26 ust. 3a u.p.d.o.p.). W praktyce mało które podmioty sporządzają informacje IFT-2R dotyczących przychodów ze świadczenia usług reklamowych uzyskiwanych przez takie podmioty jak Facebook Ireland Ltd czy Google Ireland Ltd. Następuje to za cichym przyzwoleniem organów podatkowych, tym niemniej formalnie jest to naruszenie przepisów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów