Odpowiedź

Prace szczególnie niebezpieczne wymienione są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p., jak również w innych przepisach oraz instrukcjach eksploatacji urządzeń. Pracami szczególnie niebezpiecznymi są ponadto inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne. Trudno polemizować z treścią wydanego przez inspektora pracy nakazu umieszczenia w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych pracy związanej z obsługą akumulatora. Wynika to z niezależności inspektora pracy, który jest samodzielnym organem mogącym wydawać nakazy regulujące bardzo szerokie spektrum kwestii związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy. Jeśli strona nie zgadza się z treścią nakazu, może wnieść odwołanie do okręgowego inspektora pracy, w którego treści przywoła swoje wątpliwości co do zasadności wydanego nakazu. Rolą okręgowego inspektora pracy będzie ustalenie, czy istniały podstawy do wydania nakazu.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 80 r.b.h.p., przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie i bieżącego aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
Przepis art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 640 z późn. zm.) - dalej u.p.i.p., wymieniając rodzaje nakazów, jakie inspektor może wydać w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami z zakresu bhp, nie wskazuje bezpośrednio na możliwość wydania nakazu umieszczenia danej pracy w wykazie prac niebezpiecznych. Wydaje się, że podstawą wydania takiego nakazu mógł być przepis art. 11 pkt 1 u.p.i.p., zgodnie z którym inspektorzy są uprawnieni do usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bhp. Na podstawie powyższego przepisu wydawane jest bardzo szerokie spektrum nakazów w zakresie problematyki bhp.
Strona, która ma wątpliwości w zakresie przesłanek i szeroko rozumianej zasadności wydania nakazu ma prawo się od niego odwołać, co wynika z pouczenia zawartego w formularzu nakazu. Odwołanie wnosi się do miejscowo właściwego okręgowego inspektora pracy za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia – jednak w celu zwiększenia szans na uchylenie lub zmianę decyzji inspektora warto odwołanie uzasadnić.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów