Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo z początkiem 2017 r. wybrać korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, a w konsekwencji zrezygnować ze statusu czynnego podatnika VAT.

Uzasadnienie:

Przepisy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., określają tzw. zwolnienie podmiotowe. Zwolnienie to obejmuje sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (od 1 stycznia 2017 r. będzie to 200.000 zł), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 150.000 zł (od 1 stycznia 2017 r. będzie to 200.000 zł).

W przeszłości organy podatkowe uważały, że ze względu na wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników świadczących usługi doradztwa (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b u.p.t.u.) ze zwolnienia tego nie mogą korzystać podatnicy prowadzący księgi i ewidencje podatkowe lub sporządzający zeznania i deklaracje podatkowe w ramach kompleksowych usług rachunkowo-księgowych nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Stanowisko to było jednak nieprawidłowe i odrzucane przez organy podatkowe (zob. przykładowo wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 marca 2012 r. - I SA/Gd 175/12 czy wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2013 r., I FSK 1094/12). Ostatecznie Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16) zajął korzystne dla podatników stanowisko w tej kwestii i wyjaśnił, że „w sytuacji gdy podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych (takich jak wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym) nie znajdą zastosowania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b u.p.t.u. Podmiot taki będzie mógł zatem korzystać ze zwolnienia z VAT (chyba, że zajdą inne niż omawiane przesłanki wyłączające ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT)”.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce – jak wynika z treści pytania – w przedstawionej sytuacji. A zatem nie ma przeszkód, abyście Państwo z początkiem 2017 r. wybrali korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, a w konsekwencji zrezygnowali ze statusu czynnego podatnika VAT.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 21.12.2016 r. 

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami