Odpowiedź

W deklaracji ZUS-IWA nie uwzględnia się wypadków w drodze do lub z pracy.

Uzasadnienie

Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1005) - dalej r.r.s.p. w związku z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) – dalej u.u.w., płatnicy składek są obowiązani przekazywać do właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Informacja ta, nazywana ZUS-IWA, została określona w załączniku nr 4 r.r.s.p. Powyższy druk zawiera m.in. takie informacje, jak:
• dane identyfikacyjne płatnika składek,
• rodzaj działalności według PKD,
• liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,
• adres płatnika składek,
a także inne dane niezbędne do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki, w tym:
• liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
• liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich i śmiertelnych,
• liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
W informacji tej należy uwzględnić wszystkie zaistniałe w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja, zdarzenia uznane za wypadek przy pracy, dla których sporządzono protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku przy pracy (bez względu na to, czy poszkodowany korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub wnioskował o wypłatę świadczeń odszkodowawczych).
W powyższym formularzu nie uwzględnia się natomiast wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków zaistniałych w szczególnych okolicznościach ani stwierdzonych chorób zawodowych.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów