Odpowiedź:
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1-6 u.o., poza miejscem wytwarzania, zakazuje się zbierania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, komunalnych osadów ściekowych, zakaźnych odpadów medycznych, zakaźnych odpadów weterynaryjnych, a także zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Warto wskazać, iż powyższego zakazu nie stosuje się do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów zielonych w stacji przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego RIPOK lub prowadzącego ponadregionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Ponadto zakazu zbierania poza miejscem wytwarzania, nie stosuje się również do zbierania odpadów zielonych przez prowadzącego PSZOK. Powyższe wyłączenia wynikają wprost z art. 23 ust. 10 i ust. 11 u.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, w obrębie grupy 19 12, klasyfikuje się odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach. Odpady, o których mowa w treści pytania, sklasyfikowane pod kodem 19 12 12, obejmują inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Mogą to być pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, choć zauważyć wypada, iż odpady klasyfikowane pod wskazanym kodem, stanowić mogą również pozostałości z sortowania odpadów innych niż odpady komunalne. Podkreślenia wymaga, że zakaz zbierania poza miejscem wytwarzania dotyczy pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania. Jeżeli zatem odpady tego rodzaju nie są przeznaczone do składowania, wówczas zakaz nie będzie miał zastosowania. Zaznaczyć natomiast należy, iż art. 23 ust. 3 u.o. został uchylony z dniem 1 lutego 2015 r. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami