Uchwałą rady gminy z 1998 roku przekształcono jednostkę organizacyjną gminy - gminny ośrodek zdrowia w SP ZOZ. W 1999 roku na czas nieokreślony pomiędzy gminą a SP ZOZ-em zawarto umowę najmu lokalu użytkowego. Za każdy miesiąc gmina obciąża nas fakturą za czynsz. Ponadto w budynku tym znajdują się 2 mieszkania, w których do 2007 roku mieszkali lekarze (obecnie osoby prywatne - też płacą czynsz) oraz 1 pomieszczenie - gabinet stomatologiczny (prywatna praktyka).

Czy umowa najmu jest zgodna z art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej?

Autorka podnosi, że pytanie jest niezrozumiałe. Trudne jest bowiem ustalenie jaki związek dostrzega autor pytania między instytucją art. 54 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., a faktem, że SP ZOZ jest najemcą gminnego budynku wespół z innymi użytkownikami i wszystkie trzy podmioty płacą umówiony czynsz.

Drugi problem polega na tym, że jakakolwiek ocena nie jest możliwa bez zapoznania się z umowami najmu lokali. Dotyczy to zarówno umowy wiążącej SP ZOZ z gminą, jak i umów dotyczących mieszkań i gabinetu. Z pytania nie wynika nawet czy wynajmującym mieszkania i gabinet stomatologiczny jest sama gmina czy SP ZOZ. Niemniej jednak należy zważyć następujące okoliczności. Brzmienie art. 54 ust. 1 u.dz.l. uległo modyfikacji i obecnie obejmuje także mienie będące przedmiotem praw obligacyjnych co wyraża się sformułowaniem: "Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanymmieniem."

Autorka zakłada, że pytanie może dotyczyć też i takiej sytuacji, w której gmina mimo wynajmu całego budynku SP ZOZ-owi osobno wynajmuje mieszkania i gabinet. Taka ewentualność jednak wydaje się właściwie niemożliwa. Ale gdyby jednak tak było, to faktycznie taki stan prawny jest niewłaściwy i oczywiście oznaczałby on wyrządzanie od lat szkody SP ZOZ-owi poprzez uszczuplenie przedmiotu wynajmu (jeżeli przedmiotem wynajmu są te same lokale, które są przedmiotem wynajmu mieszkań i gabinetu) i jednocześnie poprzez pobieranie za te części osobnych czynszów. Konieczne jest jednak sprecyzowanie opis stanu faktycznego oraz wnikliwa analiza dokumentów, między innymi poprzez ocenę przedmiotu najmu określonego umową między gminą a SP ZOZ-em.