NZOZ przychodnia lekarzy specjalistów prosi o wyjaśnienia dotyczące kwestii procedur postępowania, które może zażądać sanepid a konkretnie:

 1. Czy przychodnia musi mieć napisane procedury medyczne i okazywać je podczas kontroli Sanepidu?
 2. Czy jest określona forma pisania procedur tzn. czy dostępne są wzorcowe szablony?
 3. Czy jest określona ilość procedur, którą powinna mieć przychodnia; czy jest obowiązujący wykaz procedur postępowania w przychodniach?
 4. Przez kogo powinny być podpisywane i zaakceptowane procedury w danej przychodni?

Organ sanitarny może wymagać od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych:

 • 1)  procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
  • a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
  • b) wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji,
 • 2) procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, w tym będącymi odpadami medycznymi, w szczególności obejmującej zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzia oraz procedur postępowania poekspozycyjnego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - dalej u.z.z.z., kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych zaś działania te obejmują w szczególności opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:

 • a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
 • b) wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń.

Wedle zaś art. 16 u.z.z.z. osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury takie powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

Poza ustawą o chorobach zakaźnych rodzaj procedur, których opracowanie i wdrożenie może być przedmiotem kontroli organu sanitarnego wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - dalej r.b.h.p.

Wymienia ono konieczność opracowania i wdrożenia procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, w tym będącymi odpadami medycznymi, w szczególności obejmującej zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzia (§ 4 r.b.h.p.) oraz procedurę postępowania poekspozycyjnego, umożliwiającą niezwłoczne udzielenie poszkodowanemu pomocy medycznej oraz zapobieżenie skutkom narażenia, a także objęcie go profilaktyczną opieką zdrowotną po narażeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną (§ 9 r.b.h.p.). Procedura ta uwzględnia w szczególności konieczność oszacowania ryzyka zakażenia oraz podjęcia niezwłocznych działań profilaktycznych, w tym w szczególności przeprowadzenia badania lekarskiego, wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, przeprowadzenia w razie potrzeby poekspozycyjnego szczepienia ochronnego i uodpornienia biernego, lub profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego, a także wykonanie badań lekarskich oraz niezbędnych badań dodatkowych w regularnych odstępach czasu po narażeniu.