Pytanie:
Czy można wygasić pozwolenie na rozbiórkę?

Odpowiedź:
Co do zasady nie ma przeszkód do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na rozbiórkę na podstawie ogólnej przesłanki wynikającej z treści art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., tj. gdy decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym lub w interesie strony. W szczególności rezygnacja inwestora z zamiaru rozbiórki obiektu może zostać wyrażona poprzez wolę stwierdzenia jej wygaśnięcia jako bezprzedmiotowej. Nie należy natomiast stosować art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. obejmującego materialnoprawną przesłankę do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę uzależnionego od nierozpoczęcia lub przerwania budowy do decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Przepis ten odnosi się bezpośrednio do pozwolenia na budowę, a w zakresie te kategorii nie mieści się decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę.
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami