Pytanie:
Czy powiat może być inwestorem przy przebudowie drogi krajowej i wojewódzkiej?

Odpowiedź:

Powiat nie może być inwestorem przy przebudowie drogi krajowej i wojewódzkiej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przebudowa dróg wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia dokonuje inwestor, tj. podmiot zamierzający realizować daną inwestycję. W przypadku dróg publicznych funkcję inwestora pełni właściwy zarządca drogi. Jak wynika z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora. W myśl zaś art. 19 ust. 1 u.d.p. organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dróg, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa ;powiatowych – zarząd powiatu oraz dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) – zob. art. 19 ust. 2 u.d.p. Zatem w odniesieniu do drogi krajowej funkcję zarządcy (inwestora) pełni Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Zaś w odniesieniu do drogi wojewódzkiej w roli zarządcy wystąpić może zarząd województwa. Podmioty jako inwestorzy mogą realizować sprawy związane m.in. z przebudową dróg. Powiat (zarząd powiatu) może pełnić funkcję zarządcy wyłącznie w odniesieniu do inwestycji związanych z drogami powiatowymi. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami