TK zbada "brak VAT-u" w wynagrodzeniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Wymiar sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące wynagrodzeń i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej nie przewiduje podwyższenia go o podatek od towarów i usług, mimo że takie rozwiązanie stosuje się w przypadku radców prawnych z urzędu, adwokatów z urzędu, biegłych sądowych, tłumaczy czy np. mediatorów.

15.07.2021

Pijany sprawca wypadku płaci poszkodowanym z własnej kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja

Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do kolizji, to zgodnie z obowiązujacym obecnie prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale następnie występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Świadczenia obejmują też rentę alimentacyjną dla dzieci ofiar śmiertelnych wypadku.

15.07.2021

SN: Sędziowie rejonowi nie zauważyli, że przepis uchylono

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Uwagi sądu pierwszej instancji uszła zarówno utrata mocy obowiązującej artykułu o karach za samowolę budowlaną, jak i konieczność zakwalifikowania zachowania sprzecznego z prawem jako wykroczenia - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. I umorzyła postępowanie mimo upływu terminu przedawnienia w momencie składania kasacji przez prokuratora.

15.07.2021

Dobry biegły pilnie poszukiwany, dobra ustawa pilnie potrzebna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia uwypukliła problemy wymiaru sprawiedliwości, a jednym z nich są niezaprzeczalnie biegli. Wielomiesięczne oczekiwanie na opinie, brak specjalistów w części dziedzin, ale przede wszystkim błędy wynikające z braku wiedzy, doświadczenia i doszkalania się uderzają w sprawność postępowań i prawo do sądu. Wybawieniem mogłaby by być ustawa o biegłych, tyle że nie wiadomo kiedy projekt ujrzy światło dzienne.

15.07.2021

Wyrok neoTK dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok z 14 lipca 2021 roku jest dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu w narracji neoTK. Przed 2015 rokiem Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał nadrzędność polskiej Konstytucji, jednak w praktyce zawsze orzekał tak, by zapewnić w praktyce efektywne stosowanie prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym - twierdzi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka,

14.07.2021

Bunt przeciwko Unii nas zaboli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jaka piękna katastrofa - można rzec za Hrabalem. Mamy zderzenie czołowe Trybunału Konstytucyjnego i stojącej za nim całej koalicji rządzącej z Unią Europejską. Kilkadziesiąt minut po postanowieniu wydanym przez TSUE zakazującym działania Izby Dyscyplinarnej SN, polski Trybunał orzeka o tym, że unijny Trybunał nie ma kompetencji w tym zakresie.

14.07.2021

TSUE: Natychmiast zawiesić Izbę Dyscyplinarną. TK: Nie musimy wykonywać postanowień TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przepis traktatowy w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje środki tymczasowe odnoszące się do polskich sądów jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Także w środę ogłoszone zostało postanowienie TSUE nakazujące Polsce natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

14.07.2021

TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu takich środków tymczasowych podjęła w środę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Rosario Silva de Lapuerta.

14.07.2021

RPO skarży Polskę za niewykonanie trzech dyrektyw UE

Wymiar sprawiedliwości

Polska nie wprowadziła do swego prawa trzech ważnych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących praw osób podejrzanych lub oskarżonych. Chodzi m.in. o zapewnienie pomocy adwokata osobie zatrzymanej, jeszcze przed jej przesłuchaniem, oraz zachowanie poufności kontaktów podejrzanego lub oskarżonego z adwokatem - uzasadnia skargę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

14.07.2021

Polska 2050: Trybunał Konstytucyjny rozwiązać albo przekształcić

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po zamianie władzy w Polsce Trybunał Konstytucyjny powinien być zlikwidowany, a kompetencje do badania konstytucyjności ustaw powinny otrzymać wszystkie sądy, albo przekształcony tak, by jego skład został uformowany na nowo, z udziałem parlamentu, korporacji prawniczych i samorządów lokalnych - proponuje Polska 2050 Szymona Hołowni.

14.07.2021

Krakowscy sędziowie punktują nowelę procedury cywilnej - zagrożenie dla praw stron

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany wprowadzone niedawną nowelizacją procedury cywilnej i tarczy antykryzysowej rodzą poważne konsekwencje procesowe i uderzają w standardy konstytucyjne. Zagrożona jest m.in. realizacja podstawowych praw procesowych stron, a efektem zmienionych przepisów są istotne trudności interpretacyjne co do zakresu i sposobu ich stosowania - piszą do MS sędziowie apelacji krakowskiej.

14.07.2021

Kandydat na referendarza będzie mógł potwierdzić aplikację sędziowską lub prokuratorską

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wśród dokumentów, które mają potwierdzać kwalifikacje kandydatów na referendarza ma być również oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Projekt zmieniający rozporządzenie trafił już do opiniowania, a Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia go luką w przepisach.

14.07.2021

Sądy mają chronić dane w e-KRS, ale nie wiedzą jak

Wymiar sprawiedliwości

Im głębiej w las tym więcej... problemów. Nowy, elektroniczny KRS działa już od dwóch tygodni, a pojawiają się coraz to nowe wątpliwości. Według nieoficjalnych informacji Prawo.pl, sądy zamierzają zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości o zalecenia dotyczące anonimizowania danych w aktach rejestrowych. Taki obowiązek nakłada na nie bowiem regulamin ich urzędowania.

14.07.2021

Samorządy wciąż walczą z reklamami, a firmy czasem w sądach wygrywają

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wiele samorządów chce "ukrócić” nadmiar reklam i przyjmuje uchwały krajobrazowe. Ale firmy nie chcą dobrowolnie ich usuwać. Idą do sądów, a wyroki są różne. W Trybunale Konstytucyjnym czekają na rozpatrzenie dwa pytania dotyczące przepisów, dzięki którym miasta mogą żądać usunięcia legalnie postawionych nośników reklam. Jeżeli okaże się, że są one niekonstytucyjne, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odszkodowania.

14.07.2021

TK na razie nie odpowiedział na pytanie o nadrzędność prawa krajowego nad unijnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny do godz. 13 w czwartek odroczył rozpatrywanie wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. W środę TK ma odpowiedzieć na pytanie, czy jest obowiązek wykonywania postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE zawieszających Izbę Dyscyplinarną. A w czwartek ma zapaść wyrok TSUE w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.

13.07.2021

SN: Delegacja sędziego na czas pełnienia funkcji jest nieważna

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro sędzia sprawozdawca nie dysponował uprawnieniem do orzekania w sądzie apelacyjnym, to siłą rzeczy nie mógł wydać wyroku, a wyrok nie powodował skutków prawnych - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego, że delegacja sędziego ,,na czas pełnienia określonej funkcji”, nie jest znana polskiemu prawu kształtującemu ustrój sądów powszechnych - dodał sąd.

13.07.2021

Strasburg: Korekta płci biologicznej to nie powód do ograniczenia praw rodzicielskich

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ograniczenie praw rodzicielskich i odebranie prawa kontaktu z dziećmi osobie transpłciowej ze względu na przeprowadzoną korektę płci biologicznej stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz dyskryminację - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Rosji, ale sytuacja osób transpłciowych w prawie polskim jest także trudna.

13.07.2021

e-KRS, e-doręczenia - prawnicy boją się o swoje dane

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Tegoroczny lipiec, mimo sezonu urlopowego, przynosi duże zmiany dla prawników. Od pierwszych jego dni obowiązują budzące spore wątpliwości e-doręczenia pism sądowych oraz e-KRS. Systemy nadal nie mają wszystkich funkcjonalności, problemem jest też ich połączenie z innymi bazami. Tymczasem coraz głośniejsze są także obawy o dane, do których "w sieci" dostęp może mieć praktycznie każdy.

13.07.2021

Depozyt po zmarłym odbiera spadkobierca

Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru depozytu zmarła, to tylko jej spadkobierca jest uprawnionym do podjęcia tych środków. Nie można przy tym pominąć reguł dziedziczenia. Depozyty po zmarłych są sporym problemem domów pomocy społecznej. Teoretycznie po trzech latach te nieodebrane przypadają Skarbowi Państwa, tyle że nie z automatu

13.07.2021