SN: O odszkodowaniu dla pracownika - z ławnikami czy bez?

Prawo cywilne Prawo pracy

Pierwszy Prezes SN skierował pytanie prawne do składu siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące składów orzekających w sprawach o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

25.07.2019

Sędzia Zaradkiewicz chce wyłączenia I Prezes SN, rzecznika dyscyplinarnego i 10 członków kolegium SN

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz wniósł o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego SN i jego zastępcy oraz wyłączenie i powstrzymanie się od wykonywania jakichkolwiek czynności w tym zakresie przez tych sędziów SN zasiadających w Kolegium, którzy są objęci wyrokiem TK z 2017 r. To jego odpowiedź na wniosek Małgorzaty Gersdorf w sprawie postępowania dyscyplinarnego.

24.07.2019

Fundacja Helsińska: Sędziowie pod presją

Wymiar sprawiedliwości

Zmiany wprowadzane w ostatnich latach nie usprawniły pracy sądów, a wręcz przeciwnie - doprowadziły do narastających konfliktów i antagonizowania środowiska sędziowskiego – wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

24.07.2019

Prokurator Parchimowicz: Delegacje pod presją osłabiają prokuraturę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Delegacje bez zgody prokuratora to forma wywierania presji na pozostałych śledczych - bo są nie tylko karą dla delegowanego, ale też wzbudzają strach w pozostałych, którzy to obserwują. Przenoszeni prokuratorzy są przy tym całkowicie bezbronni. Pomóc mogłoby choćby wprowadzenie możliwości odwołania się do przełożonego - mówi w rozmowie z Prawo.pl prokurator Krzysztof Parchimowicz, prezes Lex Super Omnia.

24.07.2019

Prawnicy: Opamiętajcie się nienawistnicy!

Prawnicy

Najpierw atakowani byli uchodźcy, od dwóch lat - sędziowie. Dzisiaj słowem i czynem atakuje się środowisko LGBT, jutro może przyjść kolej na adwokatów i radców. Przybywa grup, które "z zasady" są znieważane. Co na to prawnicy?

24.07.2019

Komisja Europejska uczy jak stosować dyrektywę o niedozwolonych klauzulach

Prawo cywilne Rynek i konsument

112 stron liczą wytyczne przygotowane przez Komisję Europejską, dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Eksperci przyznają, że to bardzo ważny dokument, mimo że ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie wiążący.

24.07.2019

Izba Spraw Publicznych SN działa sprawnie, ale często niejawnie

Lawina skarg nadzwyczajnych oczekuje na weryfikację. Izba Kontroli Nadzwyczajnej zadaje pytania prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu, a także swojemu składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Wiele spraw rozpatrywanych jest na posiedzeniach niejawnych - oto bilans pierwszych miesięcy nowej Izby, która miała SN uczynić przezroczystym.

24.07.2019

Delegacjoza trawi prokuraturę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Decyzja z dnia na dzień, bez rozmowy, analizy sytuacji rodzinnej, przeniesienie nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania, bez możliwości odwołania - tak, według prokuratorów, wyglądają obecnie ich delegacje.

23.07.2019

Specjalny sprawozdawca ONZ pyta polski rząd o sprawę sędzi Czubieniak

Prawnicy

W swoim wystąpieniu do polskiego rządu specjalny sprawozdawca ds. niezależności sędziów zwraca się z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów. A także o wskazanie, w jakim stopniu przepisy te odpowiadają międzynarodowym standardom ochrony niezawisłości sędziów.

22.07.2019

Fundacja im. Batorego apeluje do nowych sędziów SN, by zaniechali orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z niepokojem obserwujemy podejmowane obecnie próby destabilizowania funkcjonowania Sądu Najwyższego - ocenia Zespół Ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego. I apeluje do osób, które zostały wybrane do SN w 2018 r., by w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości ich wyboru, wstrzymały się od działalności orzeczniczej do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

22.07.2019

List do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni, że wolne sądownictwo i swobodne wykonywanie zawodów prawniczych jest w poważnym niebezpieczeństwie - napisał w liście do ministra sprawiedliwości prezes Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA) Issouf Baadhio. Wyraził też zaniepokojenie postępowaniami dyscyplinarnymi skierowanymi przeciwko adwokatom i sędziom w Polsce.

22.07.2019

Likwidacja skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego to błąd

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Prawnicy oceniają, że wyeliminowanie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie usprawni ani nie uprości procesu. Skarga ta ma dyscyplinować organy. A więc trzeba reagować na stany przedłużającego się nadmiernie administracyjnego postępowania powodowane innymi przyczynami, niż braki w majątku zobowiązanego.

22.07.2019

Sejm za lepszą współpracą z USA przy ściganiu przestępstw

Polska i USA zacieśniają współpracę w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości z USA. Jest to jeden z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA. Sejm przyjął ustawę ratyfikującą umowę w tej sprawie.

19.07.2019

Projektowane przepisy antyprzemocowe mogą być bronią... przy rozwodach

Wymiar sprawiedliwości

Sprawca przemocy, który zagraża życiu lub zdrowiu domowników ma dostać od policjantów bezzwłoczny nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Nawet wtedy kiedy przez policją ucieknie - proponuje resort sprawiedliwości. Organizacje pozarządowe nie mają wątpliwości, że takie rozwiązanie jest potrzebne i wyczekiwane. Prawnicy też je chwalą... ale ich zdaniem istnieje ryzyko, że przepisy te będą wykorzystywane do pomówień w konflikcie okołorozwodowym.

19.07.2019

Zmiana sądu - na wniosek prokuratora? Poprawka do Kpk

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z zaproponowanym przepisem w szczególnie uzasadnionych wypadkach, przy zagrożeniu dla obiektywizmu sądu sprawa będzie mogła zostać - na wniosek prokuratora - przeniesiona do innego sądu równoważnego. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia alarmuje, że przyjęcie takiej regulacji umożliwi przenoszenie spraw dotyczących np. zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub na umorzenia.

18.07.2019