Auto zastępcze pozostaje towarem handlowym

Samochody nabyte do dalszej odsprzedaży, wykorzystywane wcześniej do jazd próbnych lub jako auta zastępcze zachowują walor towarów handlowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 4...

30.10.2012

Biegły bada ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

29.10.2012

KŚT nie decyduje o opodatkowaniu wyrobiska górniczego

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), nie jest wystarczający do tego, by uznać je w...

25.10.2012

Strona musi wiedzieć o zawieszeniu przedawnienia

Czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego winny być oceniane z uwzględnieniem art. 2 Konstytucji i tego czy podatnik miał wiedzę o ich wdrożeniu. Takie stanowisko...

24.10.2012

Nagrody z zysku netto nie są kosztem podatkowym

Firma nie może powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych mu z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu...

23.10.2012