W przedmiotowej sprawie spółka uznała, że hale namiotowe, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem spółki hal namiotowych nie można zakwalifikować do budynków, bowiem nie posiadają fundamentów, które są niezbędnym elementem konstrukcyjnym budynku. Ponadto nie stanowią również budowli w rozumieniu prawa budowlanego, ponieważ wspólną cechą wszystkich budowli jest trwałe związanie z gruntem, natomiast hale namiotowe, które znajdują się w posiadaniu podatnika nie wykazują cechy trwałego związania z gruntem. Według spółki hale namiotowe będące w jej posiadaniu stanowią tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem.

Wójt gminy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i stwierdził, że hala namiotowa, o której mowa we wniosku podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem wójta, jeżeli nie można zaliczyć określonego obiektu budowlanego do kategorii budynków lub obiektów małej architektury, to stanowią one budowle. I nie ma tu znaczenia to czy obiekt budowlany ma charakter tymczasowy czy trwały. Budowla w opinii wójta też może w określonym stanie faktycznym mieć charakter tymczasowego obiektu budowlanego.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Sąd nie zgodził się interpretacją wójta i przypomniał stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2011 r., P 33/09, że nie każdy obiekt budowlany w postaci budowli w rozumieniu u.p.b. może zostać uznany za budowlę w ujęciu u.p.o.l., a w konsekwencji nie każdy obiekt budowlany w postaci budowli w rozumieniu u.p.b. może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału za budowle w rozumieniu u.p.o.l. można uznać jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 u.p.b., w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym. A ponieważ hala namiotowa nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego ani innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane, to nie można jej tym samym zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. To wyklucza opodatkowanie hal namiotowych podatkiem od nieruchomości.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9 stycznia 2013 r., III SA/Po 887/12