Zgodnie z przepisami § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) dwuletni okres obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym obowiązywał do końca 2012 r. W związku z tym od początku 2013 r. okres ten został ponownie wydłużony do pięciu lat.

Regulacja przejściowa miała służyć podjęciu przez podatników działań dostosowawczych tj. nabyciu kas z elektronicznym zapisem kopii dokumentów kasowych - dla podatników, dla których archiwizowanie dużej ilości rolek dokumentacji mogło być uciążliwe.

Paragon i jego kopia są dowodami dokumentującymi sprzedaż i kwoty podatku należnego, potwierdzającymi dokonanie konkretnej transakcji w określonym czasie. Z art. 112 ustawy o VAT wynika, iż podatnicy obowiązani są do przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia podatku oraz wszystkich dokumentów związanych z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. co do zasady w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Minister podkreślił, że stosowanie pięcioletniego okresu przechowywania dokumentów kasowych jest istotne z punktu widzenia zapewnienia kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Resort finansów nie planuje wprowadzenia regulacji, która skróciłaby obowiązujący okres na przechowywanie kopii paragonów fiskalnych.