Istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy podatnik ma obowiązek oczekiwania na odpowiedź organu podatkowego, bądź oczekiwania na upływ określonego terminu od wezwania, zanim wniesie ewentualną skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na interpretację indywidualną.

W przedmiotowej sprawie podatnik złożył do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Podatnik nadał więc wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaną interpretacją, a następnie skierował skargę na powyższą interpretację do WSA stwierdzając, że nie ma obowiązku oczekiwania na odpowiedź organu bądź oczekiwania na upływ określonego terminu od wezwania, zanim wniesie skargę do wsa na interpretację. WSA wskazał jednak, że skarga została wniesiona przedwcześnie.

Sprawę rozstrzygnął NSA. Zdaniem sądu podatnik przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego ma jedynie obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa. Nie jest natomiast zobowiązany czekać na odpowiedź organu. Przepisy bowiem nie wskazują, w jakim terminie organ powinien udzielić odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. A skoro podatnik skutecznie wezwał organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa, a zatem spełnił wymóg formalny, to należało uznać, że postanowienie o odrzuceniu skargi do wsa wydane zostało z naruszeniem art. 52 § 3 i art. 53 § 2 p.p.s.a. Skarga została wniesiona w ustawowo przewidzianym terminie.

Postanowienia NSA z 19 grudnia 2012 r., II FSK 2433/12

Czytaj także:

Załącznik do wniosku nie może być podstawą wydania interpretacji