Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) z zakresu nieodpłatnych czynności, które na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zostało wyłączone przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przez prezenty o małej wartości rozumiane są przekazywane przez podatnika jednej osobie fizycznej towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez kwoty podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W toku prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o VAT w 2012 roku zrezygnowano z podwyższenia powyższych limitów. Jak poinformował minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13156/12, obecnie nie przewiduje się wprowadzenia zmian w zakresie przepisów ustawy o VAT dotyczących wyłączenia z opodatkowania prezentów o małej wartości.