Izba Dyscyplinarna SN zawiesza na rok radcę za przywłaszczenie laptopa i Temidy

Prawnicy

Jeśli do rozliczenia ze współpracowniczką potrzebna jest interwencja policji, to radca prawny winny jest uchybienia godności zawodu. A co więcej - narażenia swojej korporacji na straty wizerunkowe. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych na rok nie jest zbyt dotkliwa i niewspółmierna w tej sytuacji - orzekła Izba Dyscyplinarna.

07.07.2021

Sprawy prokuratora Parchimowicza będą toczyć się od nowa

Prawo karne Prawnicy

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała dwie z kilka spraw wszczętych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, byłego prezesa Stowarzyszenia Lex Super Omania. Sprawy te wracają do pierwszej instancji z powodu błędów proceduralnych, ale ich istota dotyczy wolności wypowiedzi i granic dozwolonej krytyki prokuratury.

06.07.2021

Izba Cywilna SN: Kredytobiorca może żądać zwrotu świadczenia od banku

Prawo cywilne Rynek i konsument

We wtorek 6 lipca Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmówiła podjęcia uchwały dotyczacej kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Uznała, że roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia, a także w sprawie zwrotu uzyskanego bezpodstawnego wzbogacenia w razie uznania umowy za nieważną lub bezskuteczną, zostały rozstrzygnięte w uchwałach tej Izby z 2021 r.

06.07.2021

SN: Postępowanie zażaleniowe tylko w składzie trzech sędziów

Prawo cywilne Prawnicy

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - uchwałę takiej treści podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów. Nawet jeśli sprawa ma charakter wyłącznie formalny i wiąże się z drobniejszymi problemami.

06.07.2021

WSA: Umowa o dzieło nie pozbawia statusu bezrobotnego

Ubezpieczenia społeczne HR

Osoba bezrobotna została pozbawiona tego statusu, a w konsekwencji prawa do zasiłku i prawa do zabezpieczenia społecznego, ponieważ zawarła umowę o dzieło i otrzymała niewielkie wynagrodzenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił wydane w tej sprawie decyzje. Uznał bowiem, że były one nieadekwatne i naruszały konstytucyjną zasadę proporcjonalności.

06.07.2021

SN: Rząd bezprawnie wprowadził zakaz zgromadzeń

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zakaz zgromadzeń publicznych rząd wprowadził bez należytej podstawy prawnej - w drodze rozporządzenia zamiast ustawy oraz wbrew art. 57 i art. 31 ust. 3 Konstytucji - orzekł tak Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację RPO na korzyść dwóch mężczyzn ukaranych grzywnami m.in. za udział w zgromadzeniu w Tarnowskich Górach. SN ich uniewinnił od zarzucanego czynu.

05.07.2021

WSA: Gdzie matka nie może, wójta jako pełnomocnika pośle

Samorząd terytorialny

Wójt nie może być pełnomocnikiem swojej matki w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Może jednak działać jako jej pełnomocnik. Dlatego fakt udzielenia mu pełnomocnictwa do czynności o charakterze technicznym i formalnym nie stanowi o naruszeniu przez niego prawa- stwierdził wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

05.07.2021

NSA: Przegrana Polski w procesie gospodarczym przed sądem polubownym nie jest tajemnicą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wyrok Trybunału Arbitrażowego niekorzystny dla rządu polskiego zawiera elementy i fragmenty niewątpliwie bez znaczenia dla interesów Rzeczypospolitej, jak i indywidualnego interesu gospodarczego przedsiębiorcy, więc może być udostępniony jako informacja publiczna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że nie cały wyrok zawiera dane tajne.

05.07.2021

WSA: Brak opinii samorządu unieważni rozkład godzin pracy aptek

Samorząd terytorialny Farmacja

Wydanie przez radę powiatu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy wymaga zasięgnięcia opinii wójtów i samorządu aptekarskiego. Nie są one wiążące dla organu, ale ich brak narusza określony w ustawie tryb, czego efektem jest stwierdzenie nieważności uchwały.

05.07.2021

Sąd: Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka ustaje po prawomocnym wyroku rozwodowym

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mąż alimentował żonę, przekazując jej świadczenia w kwocie 800 zł miesięcznie. Po kilku latach małżonkowie rozwiedli się. Gdy wyrok sądu okręgowego uprawomocnił się, obowiązek udzielania wsparcia finansowego ustał - wskazał Sąd Rejonowy w Kętrzynie. Zdaniem sądu małżeństwo stron zakończył rozwód i doszło do wygaśnięcia praw i obowiązków

03.07.2021

NSA: Podcienia i prześwity nie zaliczone do powierzchni budynku

Budownictwo

Spór między wspólnotą mieszkaniową a wojewodą i deweloperem był wywołany ograniczeniem dopływu światła do nieruchomości sąsiednich. Jednak wyroki, które zapadły w tej sprawie dowodzą, że normy ISO zostały zachowane, a organ nie złamał prawa - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

02.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Prezes Iwulski odpowie w sądzie karnym za zbrodnię komunistyczną

Prawo karne Prawnicy

Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Józef Iwulski odpowie przed sądem za zbrodnię komunistyczną. Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet w piątek 2 lipca. W uzasadnieniu podano, że skazywanie i orzekanie w wojskowym sądzie w czasie stanu wojennego jest okolicznością obciążającą. Od tej uchwały przysługuje zażalenie, ale jest wykonana natychmiast.

02.07.2021

Sąd: Obiecanych tabletek wczesnoporonnych nie dostarczył, więc ukarany za oszustwo

Prawo karne Opieka zdrowotna

Skazany oszukał kobietę, której miał pomóc w usunięciu ciąży. Nie pomógł i sobie zaszkodził, gdyż został uznany winnym wykorzystania desperacji poszkodowanej, która chciała zakupić tabletki poronne by dokonać nielegalnej aborcji. Sąd skazał go na przymusowe prace społeczne. Natomiast nie zasądził naprawienia szkody, gdyż rozporządzenie mieniem przez kobietę nie było godziwe.

02.07.2021

SN: Od uchwały KRS w sprawie przejścia w stan spoczynku przysługuje odwołanie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odmawiającej zgody na dalsze orzekanie sędziego, który ukończył 65 rok życia, przysługuje odwołanie - brzmi uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powtarza ona za TSUE, że czynna służba sędziów wymaga stworzenia mechanizmu gwarancyjnego zarówno na końcu drogi zawodowej, jak i na początku.

01.07.2021

SN: Wydłużenie terminów poprzez wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia

Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie w siedmioosobowym powiększonym składzie zagadnienia prawne dotyczące zawezwania do próby ugodowej jako czynności prowadzącej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Masowość tego zjawiska prowadzi do systemowego poważnego wydłużania ustawowych terminów przedawnienia roszczeń.

01.07.2021

Izba Cywilna SN: Wykreślenie z rejestru spółki i skarga o wznowienie postępowania

Prawo cywilne Spółki

Trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - Agnieszka Piotrowska, Anna Kozłowska i Krzysztof Pietrzykowski powzięli wątpliwość prawną: Czy w sprawie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zakończonej wykreśleniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania na żądanie zainteresowanego?

01.07.2021

SN: Zbyt wysokie odprawy to przekupstwo związków zawodowych

Prawo pracy

Pozwany nabywając Hutę Częstochowa zawarł ze związkami zawodowymi Pakiet Socjalny, na podstawie którego przyjął na siebie obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnienia przez 120 miesięcy. W tym celu zobowiązał się nie dokonywać zwolnień grupowych ani indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, bez względu na zakres zmian organizacyjnych i nie dotrzymał obietnicy.

01.07.2021

TK: Cel wywłaszczenia niezrealizowany, nieruchomość do zwrotu

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Przepisy specustawy drogowej nieprzewidujące możliwości zwrotu nieruchomości przejętej na potrzeby budowy drogi publicznej są niekonstytucyjne - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o sytuacje, gdy przejętej nieruchomości ostatecznie nie wykorzystano do budowy drogi, a potem odmawiano jej zwrotu byłym właścicielom.

30.06.2021

Strasburg: Arbitralne usuwanie sędziów z urzędu narusza prawo do rzetelnego procesu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku 29 czerwca 2021 roku uznał, iż usunięcie przez Ministra Sprawiedliwości dwojga sędziów ze stanowisk wiceprezesów sądu okręgowego w Kielcach przed upływem ich kadencji stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji.

30.06.2021

Skarbówka bezprawnie opóźnia zwroty VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Organy podatkowe wykorzystują każdą okazję, by opóźnić zwrot VAT. Wystarczy najmniejsza wątpliwość, dotycząca tylko części zwracanej kwoty, by całość środków została zablokowana. Najnowszy wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazuje, że działanie skarbówki jest całkowicie bezprawne. Doradcy podatkowi twierdzą jednak, że takie sytuacje zdarzają się nagminnie.

30.06.2021