TSUE wydał korzystny dla Polski wyrok w sprawie gazociągu Opal

Wymiar sprawiedliwości Rynek Finanse

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał argumentację ze skargi Polski w sprawie decyzji zwalniającej gazociąg OPAL z niektórych przepisów tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego. Wyrok kończy wieloletni spór o zasady korzystania z tego gazociągu, stanowiącego lądowe przedłużenie gazociągu Nord Stream 1.

15.07.2021

TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, który nie zapewnia niezależności Izby Dyscyplinarnej, nie jest zgodny z prawem Unii - stwierdził w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

15.07.2021

SN: Sędziowie rejonowi nie zauważyli, że przepis uchylono

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Uwagi sądu pierwszej instancji uszła zarówno utrata mocy obowiązującej artykułu o karach za samowolę budowlaną, jak i konieczność zakwalifikowania zachowania sprzecznego z prawem jako wykroczenia - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. I umorzyła postępowanie mimo upływu terminu przedawnienia w momencie składania kasacji przez prokuratora.

15.07.2021

Strasburg: Rosja powinna wprowadzić związki partnerskie

Prawo rodzinne

Brak jakiejkolwiek możliwości prawnego uznania związków jednopłciowych stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego osób nieheteroseksualnych - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 lipca 2021 r. dotyczącym Rosji. Polska także rażąco narusza standardy konwencyjne, a potwierdzenie tego faktu wyrokami Trybunału w Strasburgu jest jedynie kwestią czasu.

14.07.2021

NSA: Opłata recyklingowa nie do zwrotu

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Opłata recyklingowa nie stanowi obciążenia ostatniego użytkownika kosztami przetwarzania pojazdu wycofanego z eksploatacji, ponieważ środki na utrzymanie systemu recyklingu nie pochodzą niemal w całości z opłat recyklingowych. Nie jest też sprzeczna z tzw. dyrektywą wrakową - orzekła Naczelny Sąd Administracyjny.

14.07.2021

TSUE: Lek dostępny w jednym kraju UE bez recepty nie musi być tak dostępny w innym

Farmacja Prawo unijne

Produkt leczniczy wydawany bez recepty w jednym państwie Unii może być sprzedawany w innym jedynie, gdy dopuściło go ono do obrotu. Jeśli takiego pozwolenia brak, lek można dostarczyć do drugiego państwa, jeżeli w świetle prawa Unii jego stosowanie służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb o charakterze medycznym. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w węgierskiej sprawie.

14.07.2021

WSA: Gmina ma obowiązek dowieźć niepełnosprawnego także do szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Jej wybór należy wyłącznie do rodziców dziecka. Niepubliczny charakter ośrodka oraz odległość od miejsca zamieszkania nie mają tutaj znaczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

14.07.2021

SN: Delegacja sędziego na czas pełnienia funkcji jest nieważna

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro sędzia sprawozdawca nie dysponował uprawnieniem do orzekania w sądzie apelacyjnym, to siłą rzeczy nie mógł wydać wyroku, a wyrok nie powodował skutków prawnych - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego, że delegacja sędziego ,,na czas pełnienia określonej funkcji”, nie jest znana polskiemu prawu kształtującemu ustrój sądów powszechnych - dodał sąd.

13.07.2021

Strasburg: Korekta płci biologicznej to nie powód do ograniczenia praw rodzicielskich

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ograniczenie praw rodzicielskich i odebranie prawa kontaktu z dziećmi osobie transpłciowej ze względu na przeprowadzoną korektę płci biologicznej stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz dyskryminację - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Rosji, ale sytuacja osób transpłciowych w prawie polskim jest także trudna.

13.07.2021

SN: Szkody łowieckie - do sądu, nawet bez protokołu szacowania

Środowisko Prawo cywilne

Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z ustawy Prawo łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie dotyczące sporu rolnika z kołem łowieckim.

13.07.2021

Strasburg: Punkty karne i odebranie prawa jazdy to nie jest podwójna kara za ten sam czyn

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Nałożenie na tę samą osobę punktów karnych za przewinienia drogowe, a następnie odebranie prawa jazdy w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych, nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania za ten sam czyn - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Chorwacji, ale podobne spory mają też miejsce w Polsce.

12.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN osądza bezprawie sądowe PRL jako zbrodnię komunistyczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy orzeczenie zezwalające na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego za dwa wyroki wydane na opozycjonistów w stanie wojennym w 1982 roku. Czyny te od lipca 2020 roku uznawane są za zbrodnię komunistyczną i zbrodnię przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

12.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Uniewinnienie prokurator, która nagrywała szefową

Prawo karne

Konflikt emocjonalny między prokuratorami i mobbing, zaistniały w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu, doprowadził do kilku procesów dyscyplinarnych. W tym do oskarżenia jednej z prokuratorek o naruszenie godności zawodu poprzez niewłaściwe gesty, niewykonanie polecenia służbowego i nagrywania rozmów z przełożoną. Izba Dyscyplinarna uznała, że przyczyną zarzutów jest trudna osobowość szefowej.

12.07.2021

WSA: Odwołanie czy ponaglenie. Nie liczy się tytuł, tylko treść

Administracja publiczna

Organ bronił się, że skarga na bezczynność jest niedopuszczalna, ponieważ nie poprzedzono jej ponagleniem, tylko pismem zatytułowanym jako odwołanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że charakter procesowy pisma należy odczytywać zgodnie z jego treścią, a nie tytułem. Należało więc uznać, że strona w istocie wniosła ponaglenie i mogła następnie złożyć skargę.

12.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Charakter usług radcowskich nakazuje podnosić kwalifikacje

Prawnicy

Radca prawny zobowiązany jest do zachowania etycznego, które powinno być wzorem dla całej społeczności - orzekła Izba Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i uznała za słuszne ukaranie naganą radcy za brak udziału w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym. - Naruszenie obowiązku doskonalenia zawodowego godzi bezpośrednio w interes klientów - dodał SN.

10.07.2021

Kary dla prawników surowe, ale procesy są uczciwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydalenie z zawodu lub zawieszenie w czynnościach zawodowych radcy prawnego czy adwokata to ostateczna broń samorządów, aby zachować wizerunek i wiarygodność. Takie osoby są wielokrotnie wcześniej karane, także przez sądy karne. Naganne zachowanie w życiu prywatnym jest równie surowo oceniane, jak i zaniedbania w kancelarii.

10.07.2021

WSA: Prasa nie zawsze musi ponaglać bezczynnego adresata wniosku, aby wnieść skargę

Administracja publiczna

Skarga na bezczynność wniesiona w trybie Prawa prasowego wymaga uprzedniego ponaglenia adresata wniosku o udzielenie informacji. Natomiast skarga składana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wolna od tego wymogu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że o trybie nie decyduje kto i jak pyta. Kluczowa jest ocena charakteru informacji i to, kto jest adresatem wniosku.

10.07.2021

WSA: Umorzenie zaległych składek tylko z upoważnienia prezesa ZUS

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Decyzje w indywidualnych sprawach wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Centrum Umorzeń. Tym samym ani kierownik tej jednostki, ani jego zastępca nie mają samoistnych kompetencji do wydawania rozstrzygnięć w sprawie umorzenia należności z tytułu składek. Mogą to zrobić wyłącznie jako pracownicy ZUS, działający z upoważnienia prezesa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

09.07.2021

WSA unieważnił przepisy uchwały śmieciowej w Warszawie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody na nieruchomościach. Uchwałę zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Stołeczny ratusz zapowiada rekację po zapoznaniu się z uzasadnieniem.

08.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski