Sąd: Stanowisko kuratora kluczowe w procesie sądowym

Wymiar sprawiedliwości

Częściowo ubezwłasnowolniony domagał się zasądzenia na jego rzecz 30.000 zł, powołując się na to, że strona pozwana prześladuje go. Kurator powoda został wezwany do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w zakreślonym terminie pod rygorem odrzucenia pozwu. W terminie takie oświadczenie nie zostało złożone, więc postępowanie nie może być prowadzone - orzekł Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

29.07.2021

ETPC: Sekcja zwłok dziecka bez zgody rodzica to naruszenie praw podstawowych

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że przeprowadzenie sekcji zwłok noworodka bez zgody rodziców - praktykujących muzułmanów - stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz wolności wyznania. Wskazał, że ingerencja w prawa rodziców nie została należycie uzasadniona.

28.07.2021

NSA: Szpital zapłacił za nadgodziny, wnioskodawca zapłaci za informację

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia

Analiza i zebranie danych objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może się wiązać z opłatami. W szczególności, gdy czynności te nie mogą być wykonane w ramach normalnych zasad funkcjonowania danego organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

28.07.2021

SN: Różne terminy przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rozłożenie świadczenia jednorazowego na raty skutkuje różnymi terminami rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę poszczególnych wymaganych rat, zgodnie z art. 120 kodeksu cywilnego - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej 27 lipca br. Uchwała ta ma duże znaczenie dla kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy spóźniają się ze spłacaniem rat.

27.07.2021

TK: Zakaz handlu w niedzielę zgodny z konstytucją

Rynek i konsument

We wtorek Trybunał Konstytucyjny uznał ograniczenia handlu w niedzielę za zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła Konfederacja Lewiatan a czekał on aż trzy lata na rozpatrzenie. Eksperci nie mają wątpliwości, że utrzymywanie tego typu zakazu nie ma sensu

27.07.2021

NSA: Nieuprawniona odmowa wpisu na listę radców prawnych

Prawnicy

Okręgowa Izba Radców Prawnych nie jest uprawniona do weryfikacji wyników egzaminu radcowskiego, czy podważania dokumentu komisji egzaminacyjnej w sprawie stwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku tego egzaminu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził, że tytuł doktora prawa zwalnia od odbycia aplikacji.

27.07.2021

Sąd: Mandat nie przesądza o utracie zasiłku chorobowego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kierowca doznał wypadku w trakcie rozwożenia towaru do klientów. ZUS odmówił mu prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym policjanci nałożyli na niego mandat. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziły się łódzkie sądy, które wskazały, że samo popełnienie wykroczenia nie daje podstaw do pozbawienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

27.07.2021

WSA: Rozwiązanie stosunku pracy bez wpływu na awans nauczyciela

Kadry w oświacie Prawo pracy

Rozwiązanie stosunku pracy, przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, nie może prowadzić do bezprzedmiotowości prowadzonego w tym celu postępowania. Stopień ten uzyskuje się w dniu nawiązania stosunku pracy. Tym samym ustanie zatrudnienia w późniejszym czasie nie ma wpływu na postępowanie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

26.07.2021

WSA: Urząd nie powie, ilu pracowników było chorych na Covid-19

RODO

Fakt, że organ gromadzi informacje o pracownikach chorych na koronawirusa i przekazuje ją urzędom centralnym, nie oznacza, że są to dane ogólnie dostępne. Osoba prywatna nie może zatem żądać ich udostępnienia z powołaniem się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

26.07.2021

SN: Każde wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, bez względu na cel

Prawo cywilne

Nie jest istotne dla sądu, czy strona postępowania cywilnego chciała ominąć prawo, wzywając do próby ugodowej. Nie podlega indywidualnej kontroli czy w danym przypadku celem powoda w postępowaniu nieprocesowym było konkretnie dochodzenie roszczenia, czy realizacja innych planów lub interesów - stwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

24.07.2021

Sąd: Nie ma kosztów przegranego procesu, jeśli pacjent był przekonany o zaistnieniu błędu medycznego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Regułą jest, że strona przegrywająca w sądzie powinna zwrócić koszty procesu stronie wygrywającej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można od tego odstąpić. Poniesienie przez powódkę kosztów procesu na rzecz pozwanych placówek godziłoby w zasady wspólżycia społecznego, biorąc pod uwagę szereg okoliczności sprawy - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.

24.07.2021

SA: Ugoda i zrzeczenie się praw nie zamyka drogi do sądu

Prawo cywilne

W ocenie Sądu Apelacyjnego, jeśli z treści pozwu w sposób jednoznaczny wynikało, że powód domaga się wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy, to rozprawę należało wyznaczyć. Mimo wcześniej podpisanej ugody, w której powód zrzeka się roszczeń. Sąd Okręgowy wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, co skutkowało pozbawieniem powoda możliwości obrony jego praw.

23.07.2021

TK: Kasacja oczywiście niezasadna tylko z ustnym uzasadnieniem

Prawo karne

Brak obowiązku sporządzenia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji, wydanego na rozprawie, gdy strona nie jest pozbawiona wolności, jest zgodny z prawem do sądu - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ustne uzasadnienie stanowi minimalną gwarancję praw skarżącego.

22.07.2021

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie korespondencji przez awizo było skuteczne. Apelacja Straży Miejskiej wniesiona od wyroku sądu była więc zasadna - orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach.

22.07.2021

NSA: Dobrowolna kwarantanna uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia

Jeśli uchybienie terminu do złożenia skargi nastąpiło na skutek przeszkody, której strona nie była w stanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to termin ten biegnie od początku - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Taką przyczyną niezawinioną jest dobrowolne poddanie się kwarantannie po kontakcie z osobą chorą na Covid-19.

22.07.2021

TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.07.2021

SN: Umowy opcji walutowych z bankiem są ważne

Prawo cywilne Rynek i konsument

Klient banku przy zawieraniu umowy opcji walutowej też ma obowiązki i musi wiedzieć jakie ryzyko chce zabezpieczyć. Kryzys powstały w sierpniu 2008 roku zdecydował o załamaniu się takich transakcji. Spółki poniosły duże straty. Nikt nie był w stanie przewidzieć rozmiarów tego krachu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej nie godząc się na unieważnienie umowy.

20.07.2021

WSA: Sesja rady może odbyć się częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie

Samorząd terytorialny Koronawirus

Radni, którzy przebywają na kwarantannie mogą uczestniczyć zdalnie w stacjonarnej sesji rady gminy, muszą tylko powiadomić o tym jej przewodniczącego. To, że nie wszyscy to zrobili nie wpływa na ważność posiedzenia rady – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Sprawa trafiła do sądu, ponieważ ważność sesji kwestionował wojewoda Warmińsko-Mazurski.

19.07.2021

SN: Sprawa o alimenty przeciwko rodzicom - nie w trybie uproszczonym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W stanie prawnym po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

17.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski