WSA: Pominięcie klubu radnych w komisji rewizyjnej nie naruszyło prawa

Samorząd terytorialny

Klub radnych powinien zgłosić nowego kandydata, jeżeli dotychczasowy nie uzyskał wymaganej większości głosów, aby zasiadać w komisji rewizyjnej. W sytuacji, gdy odmawia, uchwała w sprawie składu komisji może zostać podjęta bez uwzględnienia przedstawiciela tego klubu, a rada nie musi się obawiać zarzutu naruszenia prawa – wskazał WSA w Kielcach.

02.08.2019

SN zdecyduje, czy osoba transseksualna może uznać dziecko z in vitro

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy prokurator może udaremnić uznanie ojcostwa przez osobę transseksualną wobec dziecka pochodzącego ze sztucznego zapłodnienia od anonimowego dawcy nasienia. Sąd pierwszej instancji ustalił bezskuteczność uznania ojcostwa, ale odwołał się od tego wyroku transseksualny mężczyzna.

02.08.2019

WSA: Prezes NBP powinien ujawnić umowy zlecenia i o dzieło

Prawo pracy

"Dezintegracja systemu informatycznego" nie może być powodem odmowy udostępnienia umów cywilno-prawnych zawartych przez Narodowy Bank Polski w 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał decyzję prezesa banku za nietrafną i wyeliminował ją z obrotu prawnego.

01.08.2019

WSA: Głos przewodniczącego komisji może być rozstrzygający

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego może uchwalić, że w przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego komisji. Nie oznacza to, że ma on ich więcej niż pozostali członkowie tego gremium. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos przewodniczącego będzie rozstrzygający.

01.08.2019

WSA: Wydział lekarski może nie chcieć doktoratu o badaniach medycznych w Auschwitz

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna

Przyjęcie na studia doktoranckie nie gwarantuje wszczęcia przewodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. I stwierdził, że sąd nie może polemizować z opiniami recenzentów pracy doktorskiej. - A rada wydziału nie ma obowiązku wyrażać zgody na rozpoczęcie przewodu doktorskiego przez każdą osobę

01.08.2019

Problematyczna kalkulacja zysku w strefach ekonomicznych

CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie uniknie odpowiedzi na pytanie, czy prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie dwóch zezwoleń, wymaga prowadzenia odrębnych ewidencji rachunkowych. NSA uchylił w całości zaskarżony wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

31.07.2019

NSA: Przewoźnik zapłaci karę za wydanie biletu po zakończeniu kursu

Przewoźnik pobrał opłatę i wydał potwierdzenie jej uiszczenia dopiero, gdy pasażerowie wysiadali z autobusu. Organ nałożył za to na niego karę w wysokości 2 tysięcy złotych. Rozpoznający sprawę NSA podkreślił, że nabycie biletu na przejazd powinno nastąpić przed rozpoczęciem podróży.

31.07.2019

SN: Można skarżyć wezwanie do zapłaty za opinię biegłego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Na zarządzenie przewodniczącego sądu, wzywające stroną do wniesienia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, przysługuje zażalenie - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w sprawie o zapłatę, której powód zażądał od Towarzystwa Ubezpieczeń.

31.07.2019

SA: Gdy ZUS zmienia decyzję na korzyść ubezpieczonego, procesu dalej się nie prowadzi

Ubezpieczona nie zgodziła się z decyzją ZUS i wniosła odwołanie do sądu okręgowego. Sąd uwzględnił jej argumenty. Wydał wyrok zmieniający decyzję ZUS. Tymczasem sąd powinien był umorzyć postępowanie. Dwa miesiące przed wydaniem wyroku organ rentowy wydał decyzję, która była korzystna dla ubezpieczonej – orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

31.07.2019

SN: Zakaz zbywania nieruchomości nakazany przez Komisję Weryfikacyjną nie dotyczy przejęcia spółki

Prawo cywilne

Połączenie przez przejęcie spółek prawa handlowego, którego dalszym następstwem jest przejście na spółkę przejmującą udziały w użytkowaniu wieczystym, nie jest zbyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.

30.07.2019

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały powołujące sędziów przez KRS

Prawnicy

Sąd Najwyższy uwzględnił wszystkie odwołania w sprawie obsadzenia stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, uchylając uchwałę w części, w jakiej dotyczyła skarżących i przekazał sprawę w tym zakresie Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpoznania.

30.07.2019

SN: Dziecko poczęte ma pierwszeństwo w dziedziczeniu przed innymi członkami rodziny

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Treść poświadczenia dziedziczenia może być zmieniona na rzecz urodzonego dziecka spadkodawcy - stwierdza uchwała Izby cywilnej Sądu Najwyższego. Dlatego że nie można dopuścić do sytuacji, gdy rozporządzenie dokonane przez innych spadkobierców było skuteczne i pozbawiałoby spadku dziecko nie urodzone - dodał sąd.

30.07.2019

TSUE: Kto umieszcza przycisk "Lubię to!" jest odpowiedzialny za dane

Prawo cywilne Nowe technologie RODO

Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się współadministratorem danych osobowych i musi spełnić obowiązek informacyjny, a być może także zebrać zgodę na ich przetwarzanie. Tak uznał w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

29.07.2019

Strasburg: Państwo ma obowiązek chronić mniejszości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Odmowa rejestracji stowarzyszeń zajmujących się ochroną praw osób nieheteroseksualnych stanowiła naruszenie wolności stowarzyszania się oraz zakazu dyskryminacji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Państwo musi zapewnić możliwość bezpiecznej realizacji konwencyjnych praw do bezpiecznego zgromadzania się - dodał Trybunał.

29.07.2019

WSA: Nakaz rozbiórki nie w miejscowym planie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Miejscowy plan określa sposób zagospodarowania terenu na przyszłość. Celem jego uchwalenia nie jest natomiast ingerencja w już istniejący sposób wykorzystania określonego terenu, poprzez rozstrzyganie o konieczności rozbiórki konkretnych obiektów budowlanych – wskazał WSA we Wrocławiu.

29.07.2019

SN: Radca prawny musi spełniać wyższe standardy, niż przedsiębiorca

Prawnicy

Nieterminowe wykonanie zobowiązania zalicza się do poważnych naruszeń dyscyplinarnych - orzekł Sąd Najwyższy. Członek zarządu spółki prawa handlowego, jako radca prawny, zaszkodził swymi czynami korporacji, a zatem wymierzona kara finansowa jest adekwatna - dodał sąd oddalając kasacje obwinionego.

29.07.2019

Lasy państwowe oddajemy kościołowi? Prokuratoria jest przeciwna

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy rozstrzygnie 8 sierpnia br., czy Kościołowi trzeba zwrócić las, odebrany mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej.? Które prawo ma pierwszeństwo: ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z 2002 r. przed ustawą z 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju?

27.07.2019

Gmina nie zapłaci za kontuzję uczestnika turnieju piłkarskiego

Samorząd terytorialny

Gmina nie odpowiada za uraz gracza podczas turnieju piłkarskiego zorganizowanego przez sołectwo. Szkoda nie została wyrządzona bowiem wskutek wykonywania władzy publicznej, a dobrowolne uczestnictwo w meczu zawsze niesie ryzyko kontuzji – stwierdził Sąd Okręgowy w Kielcach.

27.07.2019

SN: Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy - niedopuszczalne

Prawo cywilne Prawnicy

Wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu bez składania przez sędziego wyjaśnienia, przy czym sędzia objęty takim wnioskiem o wyłączenie, może zasiadać w składzie sądu rozpoznającego ten wniosek - brzmi piątkowa uchwała siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

27.07.2019