Sąd Najwyższy pyta TK o zniesienie kasacji wobec prokuratorów

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego przy rozpatrywaniu zażalenia obrońcy miała poważną wątpliwość czy prokurator skazany na tzw. śmierć cywilną istotnie nie ma prawa do kasacji. I tę kwestię przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu do oceny zgodności z wynikającym z konstytucji prawem do sądu.

07.02.2019

WSA: Gmina nie może stosować pozaustawowych kryteriów wynajmu lokali

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Rada gminy nie może w sposób dowolny określać dodatkowych, pozaustawowych kryteriów wynajmu lokali komunalnych - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w orzeczeniu dotyczącym skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżysko-Kamienna.

07.02.2019

WSA: RODO chroni dane osób prywatnych, nie przedsiębiorców

Administracja publiczna RODO

Informacje związane z działalnością gospodarczą i z ruchem pojazdów firmowych na drodze publicznej nie są objęte przepisami o ochronie danych osobowych, nawet, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana przez osobę fizyczną. RODO chroni bowiem osoby prywatne, a nie przedsiębiorców.

07.02.2019

NSA: Pula nagród i ich liczba dla urzędników nie jest tajna

Samorząd terytorialny

Ile nagród i jakiej wysokości przyznano urzędnikom za osiągnięcia w pracy zawodowej można ujawnić jako informację publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. - Zdaniem sądu pula nagród dla pracowników urzędu nie jest objęta ochroną prywatności.

07.02.2019

SA: Wpis do księgi nieprawidłowy, ale bez odrębnego procesu się nie obejdzie

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Jeżeli wpis do księgi wieczystej miał charakter konstytutywny, próba kwestionowania jego prawidłowości w procesie o zapłatę będzie nieskuteczna. Małżonek, który nie odpowiada za długi męża może podważyć ważność hipoteki przymusowej tylko w odrębnym postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

07.02.2019

NSA: Wystarczy, że sąd pozna tajne dokumenty o wydaleniu cudzoziemca

Wymiar sprawiedliwości Policja

Algierczyk, mąż obywatelki Polski, został wydalony z kraju na podstawie decyzji wydanej w oparciu o niejawne materiały. Zdaniem NSA nie złamano przy tym prawa, a wgląd do tych dokumentów sądu rozpatrującego odwołanie zapewnił prawa proceduralne cudzoziemca.

06.02.2019

NSA: Ważne jest uprawdopodobnienie braku winy a nie jej udowodnienie

Ordynacja

Nagłe pogorszenie zdrowia, które dotknęło doradcę podatkowego poza siedzibą kancelarii, a także fakt, że był on jedynym ustanowionym w Polsce pełnomocnikiem zagranicznej spółki i nie miał możliwości powiadomienia o tym spółki, to wystarczający powód do złożenia wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania ‒ uznał NSA.

06.02.2019

WSA: Sąd nie uzasadni wyroku, jeśli strona spóźni się z wnioskiem

Wymiar sprawiedliwości

Sąd odmówił przywrócenia stronie skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie niekorzystnego dla niego wyroku. Z tej przyczyny, sąd zobligowany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

06.02.2019

NSA: Wycinka drzew po ocenie ich wartości przyrodniczej

Środowisko Budownictwo

Zanim prezydent miasta wyda pozwolenie na wycinkę drzew musi ustalić czy konieczne jest wycięcie i czy możliwe jest posadzenie innych drzew w to miejsce. Dopiero takie przyjęcie stanu faktycznego da odpowiedź, czy zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest w ogóle możliwe - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.02.2019

WSA: Jeden pomiar to za mało, żeby ustanawiać ograniczenia

Uzasadnieniem dla wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu instalacji był jeden pomiar hałasu. Został on zakwestionowany przez skarżącego pod względem jego wyników jak i zastosowanej metodologii. Ponadto był on przeprowadzony w czasie treningu do imprezy, która miała jednostkowy charakter.

06.02.2019

NSA: Podcienia i prześwity nie zaliczone do powierzchni budynku

Budownictwo

Spór między wspólnotą mieszkaniową a wojewodą i deweloperem był wywołany ograniczeniem dopływu światła do nieruchomości sąsiednich. Jednak wyroki, które zapadły w tej sprawie dowodzą, że normy ISO zostały zachowane, a organ nie złamał prawa - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

05.02.2019

WSA: Maksymalna stawka za odholowanie, tylko gdy wynika to z kalkulacji

Samorząd terytorialny

Ustalenie w uchwale wysokości stawek za usunięcie pojazdu i jego parkowanie musi zostać poprzedzone szczegółową analizą. W innym przypadku mogłoby się bowiem okazać, że stawki zostały ustalone arbitralnie, z pominięciem ustawowych kryteriów - wyjaśnił w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

05.02.2019

Fiskus zbyt łatwo karze podatników

Akcyza

Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie stosują przepisy. Przekonał się o tym przedsiębiorca, który nie podał w zgłoszeniu przewozu numeru licencji kierowcy. Został ukarany kwotą 5 tys. zł. Po stronie podatnika stanął w końcu NSA. Przypomniał o istnieniu przesłanki interesu publicznego, która pozwala nie orzekać kary, a którą fiskus świadomie wcześniej zignorował.

05.02.2019

SN: Można było sprzedać ziemię rolną po zawarciu układu

Prawo cywilne

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie mają zastosowania do sprzedaży, która jest rezultatem układu przyjętego przez wierzycieli. Zwłaszcza, gdy układ zatwierdzony był przez sąd postanowieniem sprzed wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 30 kwietnia 2016 r., które stało się prawomocne po tym dniu.

04.02.2019

WSA: Gdy są wątpliwości komisja konkursowa może żądać wyjaśnień

Kadry w oświacie

Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku.

04.02.2019