Anna M. wniosła, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skargę na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez spółkę. Wskazała, że spółka stosuje monitoring na należącej do niej, a sąsiadującej z terenem spółki, działce. Anna M. podkreśliła, że nie wyrażała na to zgody oraz nie została o tym poinformowana.

 

Monitorowano obszar służebności gruntowej

Spółka wskazała, że nie przetwarza danych osobowych Anny M. Wyjaśniła, że monitoruje tylko obszar gruntu stanowiący nieuprawiane i niewykorzystywane pole, będące własność skarżącej, na którym ustanowiona była służebność gruntowa na rzecz spółki, w postaci kolektora ściekowego odprowadzającego wody opadowe z terenu przedsiębiorstwa. Natomiast celem prowadzenia monitoringu była ochrona przed korzystaniem ze służebności gruntowej przez inne osoby, sygnalizowanie ewentualnych napraw oraz ochrona przed nieuprawnionym odprowadzeniem do systemu ściekowego płynnych odpadów przemysłowych zagrażających środowisku. Mając powyższe na uwadze, Prezes UODO uznał, że nie doszło do przetwarzania danych osobowych Anny M. Naruszono jednak obowiązek informacyjny, więc organ nakazał jego spełnienie.

Czytaj także: Cztery lata z RODO - firmy wciąż uczą się ochrony danych >>>

 

 

Musi istnieć prawnie uzasadniony interes

Nie zakończyło to sporu, ponieważ spółka postanowiła zaskarżyć rozstrzygnięcie organu. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Sąd ocenił, że monitorowanie przez spółkę części nieruchomości Anny M., pozostającej w jej służebności nie narusza praw i wolności oraz jest prowadzone z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Czytaj też: Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych - komentarz praktyczny w LEX >>>

Sprawdź też: I C 31/15 - Kamery nad lokalem mieszkalnym nie naruszają dóbr osobistych pozostałych lokatorów >>>

 


Trzeba spełnić obowiązek informacyjny

WSA podkreślił, że w związku z monitoringiem części nieruchomości, może dojść do przetwarzania danych osobowych. Tym samym spółka była zobowiązana do zrealizowania wobec Anny M. obowiązku informacyjnego. Dla należytej realizacji tego obowiązku, istotny jest moment przekazania wszystkich niezbędnych informacji. Konieczne jest bowiem, by nastąpiło to w chwili pozyskiwania danych, czyli od rozpoczęcia monitoringu. Sąd podkreślił, że właściwa realizacja obowiązku informacyjnego otwiera osobie fizycznej drogę do realizacji przysługujących jej praw i pozwala na sprawowanie faktycznej kontroli nad procesem przetwarzania danych. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1842/21

Sprawdź też: „Rodosłowniczek” czyli omówienie podstawowych pojęć RODO wraz z przykładami >>>

Sprawdź też: Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo >>>