Spółka zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osoby pełniącej w jednostce funkcję inspektora ochrony danych. Konkretnie chciała się dowiedzieć, w jaki sposób wyłoniono kandydata na to stanowisko, na podstawie jakiej umowy został zatrudniony, jaki ma zakres obowiązków oraz ile zarabia.

Czytaj też: Jawność zarobków osób pełniących funkcje publiczne >>>

 

 

Prezes ZUS odmówił udostępnienia informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. W uzasadnieniu wydanej decyzji powołał się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: udip). Zaznaczył też, że inspektor ochrony danych nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną, więc nie zachodzi podstawa do wyłączenia ustawowego ograniczenia. Spółka nie zgodziła się z rozstrzygnięciem organu, więc zaskarżyła decyzję.

Czytaj też: Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione >>>

 

Spór o jawność wynagrodzenia trafił do sądu

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który podkreślił, że wynagrodzenia osób świadczących pracę na rzecz ZUS są finansowane ze środków publicznych, a zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gospodarka tymi środkami jest jawna. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 udip, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Sąd wskazał, że "funkcja publiczna" w rozumieniu udip, to funkcja związana z uprawnieniami i obowiązkami w zakresie realizacji zadań o znaczeniu publicznym. Pojęcie to obejmuje więc każdą osobę, która ma realny i skonkretyzowany wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 udip.

Czytaj też: Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika >>>

Czytaj też: Inspektor ochrony danych na rynku pracy - zewnętrzny czy wewnętrzny? >>>

Czytaj także: WSA: E-mail z informacją o odejściu z pracy może naruszyć RODO >>>

Prezes ZUS nadał inspektorowi istotne uprawnienia

Mając powyższe na uwadze, WSA ocenił, że organ doszedł do chybionego wniosku, że inspektor ochrony danych nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Prezes ZUS wyposażył go bowiem w kompetencje do podejmowania czynności mających realny i konkretny wpływ na prawo osób, których dane osobowe są przetwarzane na kontach ubezpieczonych i płatników oraz w rejestrach. Z analizy wewnętrznych aktów prawnych wynikało, że nadano mu istotny i realny wpływ na to, by ustawowe zadania jednostki były realizowane z poszanowaniem przepisów prawa. Osoba ta posiadała też uprawnienia w zakresie zarządzania sprawami związanymi z wykonywaniem zadań przez podmiot publiczny, w którym pełniła funkcję. Tym samym nie można uznać, że inspektor zajmował stanowisko o charakterze usługowym lub technicznym.

 


Zadania inspektora przemawiały za udostępnieniem informacji

Sąd zwrócił uwagę na zadania inspektora w zakresie opiniowania projektów dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności wewnętrznych aktów prawnych, klauzul informacyjnych i oświadczeń oraz prowadzenia audytów. Wymienione obowiązki muszą być bowiem postrzegane z perspektywy powszechności i obligatoryjności przetwarzania danych osobowych przez ZUS, a więc ogólnospołecznego charakteru tego procesu. Osoba zajmująca stanowisko inspektora ochrony danych w ZUS ma więc rzeczywisty i konkretny wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 udip, a więc pełni funkcję publiczną. Tym samym informacja o wysokości jej wynagrodzenia, poza ewentualnymi składnikami wynikającymi ze statusu rodzinnego lub socjalnego, ma związek z pełnieniem tej funkcji. Świadczenie to jest bowiem wypłacane za wykonywanie obowiązków służbowych, które stanowią pełnienie funkcji publicznej. W świetle powyższego, WSA uznał, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art. 5 ust. 2 udip, co uzasadniało jej uchylenie.

Wyrok WSA w Warszawie z 27 stycznia 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 2930/21