Na problem weryfikacji wniosków o dodatek osłonowy w kontekście składania wniosków o świadczenie w podwyższonej wysokości zwracają uwagę ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym dodatek w wyższej wysokości może być wypłacony w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Do wniosku dołączane jest m.in. oświadczenie wnioskodawcy, że spełnia wyżej wymienione warunki.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Z przepisów ustawy o dodatku osłonowym oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 9 lutego 2022 r. nie wynika obowiązek załączania przez wnioskodawcę żadnych dokumentów potwierdzających to oświadczenie. Z przepisów tych nie wynika też wprost uprawnienie dla pomiotu rozpatrującego wniosek o dodatek osłonowy do weryfikacji faktu zgłoszenia wskazanych źródeł ogrzewania do CEEB.

- Nikt z nas nie chce nikomu na siłę coś zarzucać, nie chcemy w żadnej sposób wykorzystywać tych danych do innych celów. Chcemy po prostu sprawnie załatwić wniosek i rozliczyć dodatek osłonowy – mówi Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Niektórzy administratorzy takiej podstawy dopatrują się w art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub wojewody, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Więcej: Dodatek osłonowy - pod jednym adresem może być więcej niż jedno gospodarstwo domowe>>

 

 

UODO: Wójt nie może dziś weryfikować zgłoszenia w CEEB

Sprawą, po pytaniu jednego z ośrodków pomocy społecznej, zainteresował się też Urząd Ochrony Danych Osobowych. I stwierdził, że z obowiązujących przepisów nie wynika uprawnienie dla podmiotu rozpatrującego wnioski o dodatek osłonowy (niezależnie od tego czy będzie to wójt, czy ośrodek pomocy społecznej) do weryfikowania faktu zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB.

UODO stwierdził, że zawarte w art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku osłonowym odesłanie do przepisów innych ustaw (w tym art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych) stosuje się wyłącznie do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do dodatku osłonowego, ale wyłącznie w zakresie ustalenia spełnienia kryterium dochodowego.  Dodatek ten przysługuje osobom spełniającym kryteria przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przepis ten odnosi się zatem wyłącznie do kryterium dochodowego, jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy.

Odesłania tego nie można zatem stosować do weryfikacji innego kryterium tj. posiadania określonego źródła ogrzewania zgłoszonego do CEEB.

Sprawdź: Czy organ powinien podlegać wyłączeniu od załatwienia sprawy, jeżeli o dodatek osłonowy ubiega się członek rodziny wójta?

 

Przepis o udostępnieniu danych jeszcze nie obowiązuje

Prezes UODO wskazał, że kwestia udostępniania informacji zgromadzonych w CEEB uregulowana jest w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Z przepisów wynika, że dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, m.in.: ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych oraz wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta. (art. 27d ust. 1 pkt 14 i pkt 16).  Tyle, że przepisy te jeszcze nie obowiązują. Wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonych w komunikacie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o którym mowa w art. 18 pkt 3 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Komunikat dotyczący wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z CEEB nie został dotychczas wydany.

UODO podniósł jednocześnie, że przepisy powyższe normują udostępnianie danych zgromadzonych w CEEB, nie dotyczą natomiast zgłoszeń papierowych złożonych w gminach, a jeszcze niewprowadzonych do ewidencji.

 

Czytaj też: Dodatek osłonowy – nowe wyzwanie dla ośrodków pomocy społecznej >

Ministerstwo Środowiska: obowiązuje kultura oświadczeń

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - autor ustawy o dodatku osłonowym - odnosząc się do opinii UODO podkreśla, że weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ rozpatrujący wniosek powinien kierować się racjonalnością podejmowanych działań i korzystać przede wszystkim z dostępnych dla siebie informacji – w przypadku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB, rozpatrujący wniosek o wypłatę dodatku osłonowego może zweryfikować we własnym zakresie, czy taka deklaracja została złożona w gminie.

Wskazuje też, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wobec tego podczas weryfikacji wniosku zasadnym jest poleganie na kulturze oświadczenia i kierowanie się informacją zadeklarowaną przez wnioskodawcę. A organ rozpatrujący wniosek ma prawo dokonać weryfikacji informacji podanych we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.