Wytyczne są ważnym uzupełnieniem ram, które EROD buduje dla skuteczniejszej współpracy między organami ochrony danych w sprawach transgranicznych, co jest strategicznym priorytetem EROD.

Po konsultacjach publicznych zostanie przyjęta ostateczna wersja wytycznych, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od zainteresowanych stron, i będzie obejmowała tabelę odniesienia zawierającą szereg punktów wyjścia do obliczenia kary pieniężnej, która koreluje wagę naruszenia z obrotem przedsiębiorstwa.

  1. Po pierwsze, organy ochrony danych muszą ustalić, czy dana sprawa dotyczy jednego lub większej liczby przypadków zachowania podlegającego sankcjonowaniu i czy doprowadziły one do jednego lub wielu naruszeń. Celem jest wyjaśnienie, czy wszystkie naruszenia lub tylko niektóre z nich mogą zostać ukarane karą pieniężną.
  2. Po drugie, organy ochrony danych muszą opierać się na punkcie wyjścia do obliczenia kary pieniężnej, dla którego EROD zapewnia zharmonizowaną metodę.
  3. Po trzecie, organy ochrony danych muszą wziąć pod uwagę czynniki obciążające lub łagodzące, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć kwotę kary pieniężnej, w odniesieniu do których EROD zapewnia spójną interpretację.
  4. Czwartym krokiem ma być określenie maksymalnych pułapów kar pieniężnych określonych w art. 83 ust. 4–6 RODO oraz zapewnienie, że kwoty te nie zostaną przekroczone.
  5. W piątym i ostatnim etapie organy ochrony danych muszą przeanalizować, czy obliczona kwota końcowa spełnia wymogi dotyczące skuteczności, odstraszającego charakteru i proporcjonalności, czy też konieczne są dalsze korekty kwoty.


Czytaj: Rok 2021 pełen wyzwań w stosowaniu RODO>>