Do Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe w marcu 2020 r. wpłynął wniosek Leszka M. o udostępnienie informacji publicznej w postaci materiałów dotyczących umowy "Przebudowa dworca kolejowego w zakresie:

  • kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów inwestorskich;
  • inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, na podstawie której była opracowana dokumentacja projektowa;
  • raportu z oceny dokumentacji, który wykonywał Inżynier Kontraktu

 

Sprawdź też: II SAB/Wa 374/20, Kosztorys inwestorski jako informacja publiczna - Wyrok WSA w Warszawie >>>

Spółka po kilku dniach poinformowała pytającego, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 oraz występującymi trudnościami w otrzymaniu uzgodnień merytorycznych wewnątrz Spółki, odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie maksymalnie dwóch miesięcy.

Wnioskodawca zwrócił się do Spółki m.in. o wskazanie, co jest przeszkodą w przesłaniu wnioskowanych dokumentów w ustawowym terminie 14 dni.

Czytaj też:  NIK: Remonty dworców PKP z dużymi opóźnieniami>>

Sprawdź też: Koszty udostępnienia informacji publicznej >>>

W odpowiedzi Spółka poinformowała, że udzielenie odpowiedzi wymaga zebrania od komórek merytorycznych wnioskowanych dokumentów i informacji. A także -  dokonania ich analizy oraz oceny całości materiału pod względem formalno-prawnym. W czerwcu 2020 r. Spółka poinformowała wnioskodawcę o kolejnej prolongacie terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek – do 26 czerwca 2020 r.

 

 

Rażące przedłużanie terminu - PKP zapłaci 500 zł

W związku z takimi okolicznościami, Leszek M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 2 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.

WSA w Warszawie uznał skargę za słuszną. Podkreślił, że termin do załatwienia wniosku skarżącego upłynął w dniu 2 maja 2020 r. Termin do załatwienia wniosku rozpoczął zatem swój bieg 3 marca 2020 r. Pismem z dnia 13 marca 2020 r. organ wydłużył termin załatwienia sprawy na okres 2 miesięcy, tj.: do dnia 2 maja 2020 r.

Czytaj też: Pojęcie informacji publicznej - komentarz praktyczny  w LEX >>>

Zwłoka organu w załatwieniu wniosku skarżącego wyniosła 2 miesiące i 24 dni i trwała od 3 maja 2020 r. do 26 lipca 2020 r. Wobec tego WSA w Warszawie uznał, że zwłoka organu miała charakter rażący, bo nawet skorzystanie przez organ z instytucji wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy nie zwalnia go z obowiązku rozpatrzenia żądania w zakresie dostępu do informacji publicznej w maksymalnym terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W związku z tym sąd I instancji wymierzył organowi grzywnę w kwocie 500 złotych.

 

Covid-19 usprawiedliwia opóźnienie?

Skarga kasacyjna spółki została oparta na obu podstawach; prawa procesowego i materialnego. Zarzucono w niej naruszenie art. 15 zzs ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwalczaniu COVID-19 w sprawie dostępu do informacji publicznej. Zdaniem skarżącej kasacyjnie Spółki przepis ten w okresie jego obowiązywania miał zastosowanie do spraw o udostępnianie informacji publicznej.

Sprawdź PROCEDURĘ: Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 >>>

Wskazany przepis wszedł w życie 31 marca 2020 r., "w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 6) postępowaniach administracyjnych - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres". Przepis ten został dodany do ustawy przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

Zawieszenie biegu terminów

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. i obowiązywał od 14 marca 2020 r.

Odwołano go rozporządzeniem z 20 marca 2020 r. Stan epidemii ogłoszono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Należy, zatem przyjąć, że od 31 marca 2020 r. z mocy prawa nastąpiło zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 10 ustawy o zwalczaniu COVID-19, w tym okresie nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy, a organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar.

 

 

NSA uznał, że zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące postępowanie lub kontrolę, w okresie stanu epidemii nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 15zzs ust. 11). Jednak okoliczność ta pozostaje bez wpływu na prawidłowość wydanego przez Sąd pierwszej instancji orzeczenia w zakresie rażącego naruszenia prawa.

Ale ustawodawca wprost wskazał w art. 15zzs ust. 2 ustawy o zwalczaniu COVID-19, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy terminów z zakresu informacji publicznej , bo należą one do kategorii "spraw pilnych", o której mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o zwalczaniu COVID-19.  A zatem bieg terminów dla rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie podlega zawieszeniu na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o zwalczaniu COVID-19.

Sygnatura akt III OSK 4923/21, wyrok NSA z 11 lipca 2022 r.