Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciło się do PKP SA o udostępnienie informacji na temat umów kredytowych zawartych z kilkoma bankami, m.in. PKO BP, PKO SA i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Spółka odmawia ujawnienia umów

Jak wyjaśniał pełnomocnik Stowarzyszenia, PKP SA miały w ramach restrukturyzacji - zlikwidować dzialalność. Sprzedany majątek spółki starczył na spłacenie wszystkich długów. Jednak Koleje nadal zaciągają kredyty. Stowarzyszenie chciało dowiedzieć się m. in jakich sum dotyczą te umowy.

 


PKP SA pismem z 27 kwietnia 2018 r. poinformowało Stowarzyszenie, że odmawia udostępnienia informacji, gdyż stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa. Spółka powołała się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który definiuje tajemnicę przedsiębiorcy.

Czytaj: WSA: Informacja publiczna musi mieć wartość ekonomiczną, aby ją chronić

Skarga do WSA

Z tym rozstrzygnięciem nie zgodziło się Stowarzyszenie i zaskarżyło decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stowarzyszenie twierdziło, że umowy kredytowe to informacja publiczna, gdyż Spółka jest dotowana ze środków publicznych.

Czytaj: Trybunał Konstytucyjny nie chce ujawniać wartości swoich umów cywilnych

WSA zgodził się ze Stowarzyszeniem, że mamy do czynienia z informacją publiczną i jest podmiotem obowiązanym według tej ustawy. Sąd przypomniał definicję tajemnicyprzedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Jednak umowy kredytowe objęte są tajemnica przedsiębiorcy, co stanowi wyjątek od zasady jawności. Tajemnicą przedsiębiorstwa jest bowiem taka informacja, która

  • ma wartość gospodarczą,
  • opatrzona jest klauzulą tajności oraz
  • nie funkcjonuje w sferze publicznej.

 

Umowy z bankami wszystkie te trzy kryteria spełniają - podkreśliła sędzia sprawozdawca Danuta Kania. Zawierają ekwiwalent materialny; refinansowanie zobowiązań przez spółkę, a także - służą bieżącej działalności, takiej jak innowacje na dworach oraz poprawa infrastruktury kolejowej.

Umowa to jest dokument powstały w wyniku negocjacji między spółka PKP a bankami, zastrzeżony tylko dla stron tego - dodał sąd.

 

Sygnatura akt II SA/Wa 1003/18, wyrok z 29 listopada 2018 r.