Spór z wójtem ma długą historię. Gmina zorganizowała festyn pod nazwą "Smaki Jesieni", podczas którego sprzedawano piwo, przekąski oraz inne produkty. Mieszkańcy chcieli się dowiedzieć, czy sprzedawcy mieli pozwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z jakich środków była finansowana impreza. Nie dowiedzieli się, gdyż wójt odmówił udzielenia informacji, uznając, że nie jest publiczna. I mimo dwóch wyroków sądowych nadal wójt nie wyjaśnił, co się stało z towarami i jak były rozprowadzane. 

Czytaj: NSA: Golonka na festynie zniknęła, wójt nie wyjaśnia, co się z nią stało>>


Sprawa wynikała ze skargi trójki mieszkańców na niewykonanie wyroku przez Wójta Gminy M.  za co wymierzono mu grzywnę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zobowiązał Wójta Gminy do załatwienia wniosku skarżących w terminie 14 dni. Ponadto stwierdził, że

  1. organ dopuścił się bezczynności;
  2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
  3. oddalił wniosek o wymierzenie organowi grzywny oraz
  4. zasądził od Wójta Gminy M. na rzecz każdego ze skarżących po 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.


Brak kasy fiskalnej

Autor skargi, przypomniał także, że wyrok uprawomocnił się wskutek oddalenia skargi kasacyjnej organu wyrokiem NSA z 22 lutego 2019 r.. Zaznaczył przy tym, że - po tym wyroku - organ pismem z 8 maja 2019 r. załatwił częściowo wniosek skarżących, tym niemniej, co podniósł, jednak nie odpowiedział na pytania zawarte we wniosku.

Sprawdź: I OSK 477/17, Odesłanie wnioskodawcy do Biuletynu Informacji Publicznej jako sposób załatwienia sprawy o dostęp do informacji publicznej w kontekście bezczynności organu. - Wyrok NSA >>>

Po pierwsze - wójt podał nieprawdziwą informację publiczną, ponieważ skarżący odrębnie pozyskali całość dokumentacji wydanych organ zezwoleń na sprzedaż piwa w okresie od 2014 r. do 2018 r. i brak jest tam zezwolenia dla jednego ze sprzedawców.

Poza tym, jak zaznaczył, wójt gminy jako odpowiedzialny za organizację i rozliczenie festynu powinien posiadać wiedzę na temat tego, czy sprzedaż była rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej. Nawet, jeżeli z niewiadomych powodów wójt nie posiadał tej wiedzy, to w celu załatwienia wniosku mógł skierować pytanie do tego przedsiębiorcy o przedstawienie tej informacji.

Sprawdź też: Sakowska-Baryła Marlena "Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego" >

 

Wydawanie golonki, której nie było

Co więcej - organ nie odpowiedział na pytanie "Kto w czasie trwania festynu prowadził wydawanie produktów dla uczestników festynu", organ odpowiedział, że dysponentem zakupionych produktów był Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. A poza tym - wójt nie określił, czy są to wszystkie towary i produkty zakupione z funduszy pozyskanych na organizację festynu. Wskazał, że "jedynie domyślać się, że tak jest".

Na pytanie nr 5: kto w czasie trwania festynu prowadził wydawanie produktów dla uczestników w postaci zakupionej w ilości 163 kg golonki marynowanej przedniej oraz 10,8 kg golonki gotowanej. W pytaniu tym - wobec ujawnionej wątpliwości podyktowanej relacjami mieszkańców, radnych i współorganizatorów, że golonki w ogóle nie były wydawane w czasie trwania festynu - wnieśli o wskazanie: na jaki inny cel zostały one przeznaczone? jeżeli uznamy, że produkty te zostały zakupione i odebrane?

Zdaniem WSA w Gliwicach, wójt nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi: czy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe posiadało koncesję czy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, piwa, na terenie Parku, w którym 11 listopada 2015 r. był organizowany festyn. Co do innych pytań - to odpowiedzi były niejasne.

Wójt zaskarżył do NSA wyrok sądu I instancji twierdząc, że nie był bezczynny i rażąco nie naruszył prawa.

Oddalenie skargi wójta

Skarga kasacyjna złożona w sprawie nie zawierała usprawiedliwionych podstaw. Sąd II instancji przypomniał art. 61 ust. 1 Konstytucji RP: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa".

W sprawie wójt , był zobowiązany do wykonania wydanych w sprawie wyroków sądów administracyjnych, kierując się nie tylko rozstrzygnięciem, ale również wskazaniami zwartymi w uzasadnieniach obu wydanych w sprawie orzeczeń.

Sprawdź też: Odmowa udostępnienia informacji publicznej na wniosek >>>

Impreza masowa pod namiotami

W skardze kasacyjnej podkreślono, że festyn Smaki Jesienni, którego organizacji dotyczy wniosek skarżących nie miał w ogóle charakteru imprezy masowej, ponieważ faktycznie odbywała się ona hali namiotowej.

NSA wskazał, że za imprezę masową należy uznać każde zdarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym, jeżeli może w niej uczestniczyć duża liczba osób. Jak wynika z samej treści skargi kasacyjnej festyn Smaki Jesienni miały charakter plenerowy i został zorganizowany na terenie parku, a w wynajętej hali namiotowej mieściły się stoiska, a zatem festyn odpowiadał definicji imprezy masowej.

Sąd pierwszej instancji nie ustalił w sprawie, że niezasadna była sprzedaż piwa podczas festynu na podstawie jednorazowego zezwolenia. Rozpoznawana bowiem sprawa nie dotyczyła wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Sąd pierwszej instancji podniósł jedynie, że odpowiedź na pytanie 2 zawarte we wniosku nie była wystarczająca, a organ, odpowiadając na wniosek, powinien odnieść się do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Sygnatura akt III OSK 2851/21, wyrok NSA z 11 lipca 2022 r.