Stowarzyszenie "Praworządność" zwróciło się do gminy Lutomiersk o wyjaśnienie, czy przed 9 maja 2020 r. w związku z zarządzonymi wyborami na Prezydenta RP, przekazała jakiekolwiek dane osobowe wyborców z obszaru gminy, podmiotowi, który wybory miał przeprowadzać tj. Poczcie Polskiej S.A. W odpowiedzi burmistrz Lutomierska wyjaśnił, że wszelkie czynności dotyczące wyborów zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tej sytuacji strona wniosła skargę do sądu na bezczynność organu gminy. Zdaniem burmistrza gminy, postępowanie w sprawie powinno być umorzone względnie skarga oddalona - biorąc pod uwagę, że wniosek strony został przez niego załatwiony.

Czytaj: NIK: Nie było podstaw prawnych do organizacji "wyborów kopertowych">>

Czytaj też: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych - komentarz praktyczny w LEX >>>

Sprawdź też: II SA/Wa 2286/21 - Wyrok WSA w Warszawie - Udostępnienie danych na potrzeby wyborów kopertowych naruszyło RODO >>> >>>

 

 

Na pytanie należało odpowiedzieć

Sąd odrzucił argumentację organu i zobowiązał burmistrza gminy do załatwienia wniosku, wyznaczając mu na to 14-dniowy termin.

W uzasadnieniu orzeczenia, sąd wyjaśnił, że w przypadku złożenia skargi na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej obowiązkiem sądu, w pierwszej kolejności jest ustalenie, czy sprawa mieści się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tej sprawie skarżony organ - Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk - należał do kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, o jakich mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Również przedmiot wniosku - informacja dotycząca przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców z terenu Gminy Lutomiersk, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, stanowiła informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. Jest tak dlatego, że informacja ta dotyczy trybu działania organu wykonawczego samorządu terytorialnego, będącego organem władzy publicznej oraz danych z prowadzonego przez ten organ rejestru i ich udostępniania.

Sprawdź też: IV SAB/Wr 450/20, Udostępnienie informacji publicznej jako czynność materialno-techniczna a stosowanie przepisów k.p.a. - Wyrok WSA we Wrocławiu >>>

Sprawdź też: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >>>

 

Odpowiedź ma być jednoznaczna

Biorąc powyższe pod uwagę, burmistrz zobowiązany był do rozpatrzenia złożonego wniosku w terminie i formie przewidzianych ustawą. Wykonania tego obowiązku nie stanowiło, wbrew wyrażanemu przez organ administracji stanowisku, udzielona informacja, zgodnie, z którą "wszelkie czynności dotyczące wyborów zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". Stwierdzenie takie nie odpowiadało bowiem na niekomplikowane w swej treści zapytanie złożone przez wnioskodawcę. Tym samym brak reakcji organu w zakreślonym prawem terminie musiał skutkować stwierdzeniem, iż w sprawie zaistniała i trwała nadal sytuacja kwalifikowana jako bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej, której nie usprawiedliwiały podnoszone przez organ, argumenty odnoszące się do obowiązującego na terenie kraju, do dnia 15 maja 2022 r. stanu epidemii Covid-19. Sytuacja epidemiczna wprawdzie negatywnie wpłynęła na wszelkie dziedziny życia zarówno publicznego, jak i prywatnego obywateli, w tym również organizację pracy urzędu gminy obsługującej organ, niemniej jednak nie mogła ona stanowić usprawiedliwienia dla bezczynności organu, trwającej ponad rok.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 lipca 2022 r. II SAB/Łd 75/22