Inwestycje celu publicznego z zakresu energetyki

Samorząd terytorialny

Nie każda inwestycja z zakresu energetyki jest celem publicznym. Od zakwalifikowania inwestycji jako realizacji celu publicznego zależy tryb postępowania związany z ustaleniem jej lokalizacji. Błędna...

31.08.2010

Rada nie nagrodzi wójta

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma możliwości przyznania nagrody wjtowi. Wojewoda uznał taką uchwałę za nieważną.

23.08.2010

Dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlowych

Samorząd terytorialny

W ramach określenia dni i godzin otwierania i zamykania placwek handlu detalicznego niedopuszczalne jest nałożenie obowiązku umieszczenia informacji o dniach i godzinach otwarcia placwki oraz...

10.08.2010

Weksle wystawia wójt

Samorząd terytorialny

Regionalna izba obrachunkowa zakwestionowała uchwałę rady gminy podjętą w sprawie wystawienia weksla in blanco. Kompetencje w tej sprawie należą bowiem do wjta gminy.

02.08.2010

Opłata za VAT-25 nie jest obciążeniem podatkowym

Samorząd terytorialny

Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia podatkowego w rozumieniu art. 90 TWE. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 22 czerwca 2010 r., II FSK...

27.07.2010

Kara za usunięcie uszkodzonego drzewa bez zezwolenia

Samorząd terytorialny

Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, nawet jeżeli drzewo było uszkodzone i stanowiło zagrożenie.

25.06.2010

Glosa do wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 2010 r., I OSK 514/09

Samorząd terytorialny

Postawiona w glosowanym wyroku sądu teza 1 ma szczeglne znaczenie praktyczne i stanowi od wielu lat przedmiot rozbieżnych poglądw prezentowanych tak w judykaturze, jak i w piśmiennictwie. Zrżnicowana...

14.06.2010

Karta Nauczyciela zgodna z Konstytucją

Samorząd terytorialny

Zobowiązanie gminy do stosowania przepisw Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych placwkach oświatowych nie narusza konstytucji. Tak orzekł Trybunał...

11.06.2010

Budynek letniskowy jako przedmiot podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny

Budynek sklasyfikowany w ewidencji gruntw i budynkw jako inny budynek niemieszkalny jest opodatkowany w oparciu o stawkę podstawową, a nie preferencyjną - wynika z wyroku WSA w Gdańsku z dnia 25...

09.06.2010

Usługi, które można nabyć w drodze zapytania o cenę

Samorząd terytorialny

Podmioty zamawiające mogą stosować tryb zapytania o cenę w przypadku zamwień na usługi lub dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, ktrych wartość jest mniejsza niż kwoty...

28.05.2010

Podmiot zobowiązny do uiszczenia opłaty adiacenckiej

Samorząd terytorialny

Zobowiązanym do uiszczenia opłaty adiacenckiej jest ten właściciel nieruchomości, ktry uzyskał zwiększenie użyteczności nieruchomości i w jego wyniku wzrost jej wartości, a więc ten, ktremu prawo...

25.05.2010

Gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby...

Samorząd terytorialny

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotw, niezależnie od charakteru prawnego...

21.05.2010

Glosa do wyroku TK z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07

Samorząd terytorialny

Konstytucyjna norma przyjaznego rozdziału kościoła od państwa jest zasadą elastyczną, jednak jej interpretacja i stosowanie także przez polski Trybunał Konstytucyjny nie może prowadzić do faktycznego...

21.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski