Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Podstawową przesłanką do zastosowania tego przepisu jest po pierwsze wystąpienie omyłki, a więc sytuacji, gdy wykonawca zamierzał postąpić inaczej niż postąpił. Po drugie, omyłka musi mieć charakter oczywisty, tj. każdy (w tym również zamawiający), kto zapoznaje się z treścią oferty jest w stanie stwierdzić błąd.
W sytuacji stwierdzenia w ofercie wykonawcy oczywistej omyłki rachunkowej, biorąc pod uwagę nakaz zawarty w art. 87 ust. 2 p.z.p. w postaci posłużenia się przez ustawodawcę sformułowaniem „zamawiający poprawia w ofercie”, stwierdzić należy, że czynność poprawienia omyłki rachunkowej w ofercie jest obowiązkiem a nie uprawnieniem zamawiającego. Poprawa omyłki rachunkowej powinna być przeprowadzona przez zamawiającego z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Anna Stańczuk
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line