Burmistrz odwołał ze stanowiska dyrektora szkoły, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu jako przesłanki szczególnie uzasadnione, przemawiające za odwołaniem dyrektora, uznał braku zdecydowanej reakcji na pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki, bezprawne opuszczenie stanowiska pracy oraz utratę zaufania organu prowadzącego.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia. W uzasadnieniu organ nadzoru stwierdził, że powody odwołania dyrektora w trybie natychmiastowym, w trakcie trwania roku szkolnego, wymienione w uzasadnieniu do zarządzenia, nie były przypadkami szczególnie uzasadnionymi, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty .

Gmina zaskarżyła to rozstrzygnięcie do sądu. Zdaniem strony skarżącej niereagowanie odwołanej dyrektor na sytuację pozostawania uczniów bez opieki i stwarzanie w ten sposób sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa jest zagrożeniem interesu publicznego.

WSA podkreślił, że to od decyzji dyrektora zależy ocena zachowania nauczyciela, uznanie jego zawinienia i wyciągnięcie, ewentualnych konsekwencji. W sprawie dyrektor szkoły nie pozostała bierna wobec pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki oraz bezprawnego opuszczenia przez niego stanowiska pracy, gdyż zażądała wyjaśnień od nauczyciela i w konsekwencji udzieliła mu ustnego upomnienia. O tym, czy był to wystarczający środek dyscyplinujący nauczyciela decydowała dyrektor, a nie burmistrz, który oczekiwał "zdecydowanej reakcji" dyrektora polegającej na ukaraniu nauczyciela bardziej dolegliwą karą niż upomnienie. W ocenie WSA rozbieżność ocen burmistrza i dyrektora co do zachowania nauczyciela z pewnością nie stanowi podstawy do zwolnienia dyrektora ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Również utrata zaufania, nie jest szczególnie uzasadnionym przypadkiem do odwołania dyrektora w trybie natychmiastowym w trakcie roku szkolnego. Tym bardziej, że burmistrz nie wykazał na czym miałoby polegać owo naruszenie. Ww. zaznaczył jedynie, że cyt. "w poprzednim roku szkolnym takie sytuacje miały miejsce i pozostawały bez konsekwencji z pani strony jako nauczyciela".

WSA podkreślił, iż zarówno brak zdecydowanej reakcji na pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki i bezprawne opuszczenie stanowiska pracy, ani też utrata zaufania organu prowadzącego nie stanowią "szczególnie uzasadnionych przypadków" przemawiających za odwołaniem w trybie natychmiastowym, w trakcie roku szkolnego ze stanowiska dyrektora szkoły. Burmistrz jako organ wykonawczy powinien działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, a zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez burmistrza regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem – przypomniał WSA.

Na podstawie: Wyrok WSA w Białymstoku z 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 924/11, nieprawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)