Wątpliwości wokół FATCA

2 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia...

17.06.2015

Urzędniku, trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej...

16.06.2015

Listy zastawne ułatwią spłaty kredytów hipotecznych?

Rozszerzenie możliwości stosowania listów zastawnych może korzystnie wpłynąć na wysokość rat kredytów hipotecznych i umożliwić ich stabilizację - mówił w poniedziałek w debacie na Giełdzie Papierów...

15.06.2015

MS nie docenia wagi prawa do obrony?

Zarówno wytyczne Komitetu Praw Człowieka ONZ jak i orzecznictwo ETPCz zalecają zapewnienie prawa do obrony na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Tymczasem przygotowany właśnie przez MS projekt...

15.06.2015

Wydawca gazety nie zawsze ma prawa do artykułów

Wydawca gazety jest właścicielem autorskich praw majątkowych do poszczególnych wydań gazety jako całości, ale nie zawsze przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszystkich artykułów wynika z...

14.06.2015

E-wnioski procesowe dopuszczalne, ale z ograniczeniami

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, także w sytuacji gdy nie ma podstaw normatywnych do dokonania czynności procesowej w tej postaci. Są jednak problemy z...

13.06.2015

Ekstradycja nadal się sprawdza

Ekstradycja, mimo że jest to instytucja niedoskonała, sformalizowana, w której duże znaczenie odgrywa czynnik polityczny, to nie da się jej skutecznie zastąpić innymi formami współpracy...

12.06.2015

Instytucje finansowe czekają na skutki umowy Polska-USA

Skutkiem wejścia w życie polsko-amerykańskiej umowy FATCA jest konieczność określenia podstaw prawnych nałożenia wynikających z niej obowiązków na polskie instytucje finansowe. Jest wokół tego sporo...

12.06.2015

Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary

Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., Polska zobowiązana jest przestrzegać prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być...

12.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski