Klauzula beneficial ownership, stanowią element norm ograniczających prawo państwa źródła do opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Zgodnie z ogólną zasadą korzyści traktatowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), polegające na zwolnieniu dochodów z tych źródeł z podatku u źródła bądź obniżeniu stawki podatkowej, w myśl Konwencji Modelowej OECD przyznawane są rezydentom umawiającego się państwa.

Unormowania rozdzielające roszczenia podatkowe państwa źródła i państwa rezydencji w odniesieniu do opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych zwykle wprowadzają dodatkowy wymóg, zgodnie z którym objęcie odbiorcy tych dochodów ochroną traktatową warunkowane jest posiadaniem przez ten podmiot statusu prawnego rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner).

Książka Michała Wilka "Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym" jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem w całości dotyczącym tego zagadnienia. Zaproponowano w niej właściwe rozumienie analizowanego pojęcia z uwzględnieniem genezy i znaczenia klauzuli beneficial ownership oraz relacji, w jakich unormowanie to powinno pozostawać względem innych instrumentów zapobiegających unikaniu opodatkowania.

Poczynione w tej mierze uogólnienia opatrzone zostały przykładami zdarzeń gospodarczych oraz konstrukcji prawnych, które budzą w praktyce wątpliwości co do ustalenia podmiotu legitymującego się statusem rzeczywistego beneficjenta.

Ponieważ klauzula rzeczywistego beneficjenta zaimplementowana została do zdecydowanej większości umów o UPO zawartych przez Polskę, celem niniejszej monografii jest także sformułowanie postulatów względem polskiej polityki podatkowej w odniesieniu do stanowienia oraz stosowania prawa w tym zakresie.

W monografii analizie poddane zostały materiały z prac OECD nad wprowadzeniem klauzuli beneficial ownership do Konwencji Modelowej OECD, unormowania umów o UPO, w których wykorzystano pojęcie rzeczywistego beneficjenta (przede wszystkim skoncentrowano się na umowach zawartych przez Polskę), uregulowania prawa wewnętrznego wybranych państw common law oraz państw opartych na systemie prawa kontynentalnego, a także orzecznictwo różnych państw i ustalenia doktryny w tym zakresie.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników firm konsultingowych, doradców podatkowych oraz menedżerów przedsiębiorstw międzynarodowych, a także pracowników administracji podatkowej. Stanowić będzie istotną pomoc w opracowaniu właściwej metodologii rozliczenia podatku u źródła, zwłaszcza dla departamentów podatkowych podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

Książka "Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Michał Wilk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny i doradca podatkowy, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego, członek-założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.