MRiPS: W latach 2015-2023 przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy ZUS w 2023 roku otrzymali podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Fundusz wynagrodzeń osobowych w br. zwiększył się o 88,7 proc. w stosunku do roku 2015, a łączny wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w latach 2015-2023 to kwota 1 867,7 mln zł – podało MRiPS. Dzięki podwyżkom wynagrodzeń wprowadzonym w tych ostatnich latach, przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

11.08.2023

SA: Tańce ludowe na Dzień Matki i Ojca to nie dzieło

Ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem umów między właścicielką przedszkola a wychowawczynią było opracowanie i wykonywanie autorskiego programu choreograficzno-pedagogicznego „Tańce ludowe” przez dzieci w okresie trwania roku szkolnego – uznał Sąd Apelacyjny. Przyznał zatem rację ZUS, że były to umowy zlecenia, a nie o dzieło, a wynagrodzenie było wypłacone w każdym miesiącu.

11.08.2023

ZUS obniżył i cofnął w II kwartale br. świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa na kwotę 40,8 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych – podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł.

07.08.2023

Czy 14. emeryturę otrzymują faktycznie najubożsi

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

14. emerytura nie jest świadczeniem emerytalnym. Jest to kolejne w danym roku dodatkowe świadczenie pieniężne, pozaubezpieczeniowe, o charakterze socjalnym, mające na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – twierdzi MRiPS. Żeby tak jednak było, ZUS powinien sprawdzać w urzędzie skarbowym dochód osoby, której wypłaca 14-tkę, a nie samą tylko wysokość emerytury czy renty.

05.08.2023

Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

Ubezpieczenia społeczne

W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.

04.08.2023

Porozumienie ramowe dotyczące telepracowników to dobry krok

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

1 lipca 2023 roku weszło w życie porozumienie ramowe dla telepracy. Wdraża ono nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych telepracowników, jeżeli są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale pracę wykonują częściowo zdalnie z innego państwa, które jednocześnie jest ich krajem zamieszkania – pisze Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy.

04.08.2023

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

27.07.2023

Mały ZUS Plus przedłużony od 1 sierpnia o kolejne 12 miesięcy

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

1 sierpnia 2023 roku wejdą w życie przepisy wydłużające okres korzystania przez przedsiębiorców z Małego ZUS Plus - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tę zmianę. Okres korzystania z ulgi w postaci możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania łącznie przez 48 miesięcy.

26.07.2023

Ustawa o 14. emeryturze opublikowana

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Począwszy od tego roku dodatkowe roczne świadczenie, popularnie zwane czternastą emeryturą, staje się stałym świadczeniem, wypłacanym emerytom i rencistom raz w roku. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, i tak jak do tej pory, nie wszyscy świadczeniobiorcy będą mogli liczyć na to dodatkowe wsparcie finansowe od państwa.

25.07.2023

MRiPS analizowało problem 13-tek i 14-tek wypłacanych Polakom w Niemczech... i na analizie się skończyło

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne

Trzynastki i czternastki wypłacane Polakom żyjącym w Niemczech, wciąż są wliczane do kwoty ich niemieckiego świadczenia. W efekcie osoby, które je pobrały, otrzymują niższe niemieckie świadczenie. Mimo interwencji ZUS, niemieckie instytucje ubezpieczeniowe nie zmieniły swojego postępowania. Z kolei prowadzone w Polsce analizy podwójnego opodatkowania tego świadczenia nie doczekały się rozwiązań prawnych.

21.07.2023

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.

18.07.2023

Inflacja zjada świadczenie uzupełniające, możliwa jego waloryzacja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi obecnie analizę dotyczącą skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prawnicy zwracają uwagę, że w ten sposób zostałaby zrealizowana istota konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego.

15.07.2023

MRiPS i ZUS dzięki zakupom z wolnej ręki wdrożą świadczenie wspierające

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Choć ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., to aż do 31 grudnia 2024 r., do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez resort rodziny oraz ZUS w związku z jej wdrażaniem, nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych. Według rządu, czas uniemożliwia przeprowadzenie konkurencyjnych procedur. Zdaniem prawników, to kolejny element rozmontowywania zasady prawidłowej i ostrożnej gospodarki publicznymi pieniędzmi.

11.07.2023

ZUS: 316 mln zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł w poniedziałek, 10 lipca, czyli w sumie już 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. A nie jest to kwota ostateczna, bo – jak poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kolejne transze są przygotowywane.

10.07.2023

Ponad 500 złotych dodatku dla sierot

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które dostają z ZUS rentę rodzinną, ponieważ oboje rodzice nie żyją, mogą otrzymać także dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to możliwe także wtedy, gdy ktoś dostaje rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

10.07.2023

ZUS: Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w I kwartale 2023 r. poziom 86,4 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń - marzec 2023 roku wpływy składek wyniosły 72,3 mld zł i były o 19,4 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r. – podał ZUS. Koszty FUS w tym okresie wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

07.07.2023

Sejm pracuje nad wprowadzeniem renty wdowiej

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej, przygotowanym przez związki zawodowe z OPZZ. Zakłada on, że w przypadku śmierci jednego z małżonków pozostała przy życiu osoba miałaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia. Eksperci mówią, że to pomysł na wyższe świadczenia dla seniorów, ale antysystemowy.

07.07.2023

Przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną od przychodu?

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ścisłym powiązaniem podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, obliczanych w ramach PIT. Zdaniem prawników, oznacza to, że ustawodawca chce odejść od oskładkowania dochodu na rzecz oskładkowania przychodu albo zamierza trwać w systemie jej obliczania, poboru i odprowadzania - osobnym dla podatników płacących PIT na zasadach ogólnych, płacących podatek liniowy, ryczałtowców, kartowiczów i pracowników. Systemowa nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

07.07.2023

Mały ZUS Plus bez ograniczeń czasowych

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Jeszcze w tym roku zniknąć mają ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus. Posłowie chcą bowiem zlikwidować przepis pozwalający na preferencyjne opłacanie składek na ZUS przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Projekt ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

06.07.2023

Informacja o stanie konta ubezpieczonego już na PUE ZUS

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygenerował ponad 23,6 mln informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) w ZUS za 2022 rok. Informacje te ubezpieczeni znajdą na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – poinformował w środę Zakład. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 mld zł.

05.07.2023